آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 79 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
9,991,018
477,184,693,914 ریال
11,361,540 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
13,500,293
425,840,129,664 ریال
10,139,051 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
11,279,437
282,306,543,255 ریال
6,721,584 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,000,000
258,688,500,000 ریال
6,159,250 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
13,540,433
230,652,607,371 ریال
5,491,729 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
6,118,954
230,461,727,558 ریال
5,487,184 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
9,230,448
205,446,234,838 ریال
4,891,577 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
10,943,366
203,615,060,304 ریال
4,847,978 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,052,397
182,740,030,440 ریال
4,350,953 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,947,603
179,900,707,742 ریال
4,283,350 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
17,036,772
175,158,195,164 ریال
4,170,433 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
7,545,321
175,113,984,730 ریال
4,169,381 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,989,579
164,872,704,624 ریال
3,925,541 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
14,506,489
163,679,414,136 ریال
3,897,129 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
6,035,740
148,362,439,232 ریال
3,532,439 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
12,462,301
129,163,557,130 ریال
3,075,323 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
5,562,224
128,839,207,446 ریال
3,067,600 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,564,556
113,699,764,948 ریال
2,707,137 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
11,203,029
112,531,238,932 ریال
2,679,315 $
20
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
5,959,646
111,176,311,257 ریال
2,647,055 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
4,644,110
103,101,682,172 ریال
2,454,802 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
9,431,175
100,928,476,920 ریال
2,403,059 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,560,519
94,991,950,569 ریال
2,261,713 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
84336000
ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي
64,214
87,075,150,000 ریال
2,073,218 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,212,287
72,700,680,957 ریال
1,730,969 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
5,936,548
66,072,234,423 ریال
1,573,148 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
6,135,000
61,841,666,880 ریال
1,472,421 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
3,076,010
61,569,412,420 ریال
1,465,938 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
3,002,680
57,902,690,236 ریال
1,378,635 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,843,241
57,588,297,139 ریال
1,371,150 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
5,309,862
54,780,067,929 ریال
1,304,287 $
32
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
2,928,193
48,093,581,781 ریال
1,145,085 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
4,270,004
44,412,482,304 ریال
1,057,440 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131100
کک نفت تکليس نشده
4,334,100
43,002,542,059 ریال
1,023,870 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131200
کک نفت تکليس شده
2,100,000
35,094,018,000 ریال
835,572 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131200
کک نفت تکليس شده
1,811,045
32,683,938,160 ریال
778,189 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,970,619
30,931,000,522 ریال
736,452 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
2,822,199
29,375,848,836 ریال
699,425 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131100
کک نفت تکليس نشده
3,051,980
28,432,068,797 ریال
676,954 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131100
کک نفت تکليس نشده
3,295,740
27,066,518,225 ریال
644,441 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,456,544
26,480,254,734 ریال
630,482 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
2,291,461
24,562,828,229 ریال
584,829 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,160,435
23,948,592,099 ریال
570,205 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131200
کک نفت تکليس شده
1,395,000
22,908,340,200 ریال
545,437 $
45
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131100
کک نفت تکليس نشده
2,443,653
22,375,062,530 ریال
532,740 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
1,900,000
21,397,002,000 ریال
509,452 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
27131200
کک نفت تکليس شده
860,000
13,884,536,600 ریال
330,584 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
18,080
13,188,240,000 ریال
314,006 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
538,179
12,471,302,948 ریال
296,936 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکيه
10059010
ذرت دامي
1,106,140
11,795,049,567 ریال
280,835 $
مجموع کل (ریال): 5,430,088,569,921
مجموع کل (دلار): 129,287,823