آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 85 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
50,350,566
494,169,006,016 ریال
11,765,929 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
9,535,765
444,813,340,518 ریال
10,590,794 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
13,449,546
422,654,614,059 ریال
10,063,205 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
42,788,902
395,240,230,701 ریال
9,410,482 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
37,699,761
366,758,977,047 ریال
8,732,357 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
31,945,382
311,625,920,932 ریال
7,419,665 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
26,986,762
269,168,898,068 ریال
6,408,783 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
26,629,500
264,107,898,042 ریال
6,288,283 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
25,787,113
250,991,393,263 ریال
5,975,986 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
23,148,309
243,058,738,139 ریال
5,787,113 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
22,121,787
237,332,361,235 ریال
5,650,771 $
12
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,042,535
213,029,515,388 ریال
5,072,131 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
20,447,241
206,641,551,427 ریال
4,920,037 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
6,549,991
203,564,288,578 ریال
4,846,769 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,000,000
161,225,400,000 ریال
3,838,700 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
12,645,838
131,256,103,010 ریال
3,125,145 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,499,844
127,697,081,205 ریال
3,040,407 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
9,282,035
102,714,329,305 ریال
2,445,579 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
10,969,674
101,050,381,811 ریال
2,405,961 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
10,080,143
100,624,566,728 ریال
2,395,823 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,872,644
99,483,603,083 ریال
2,368,657 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
8,648,677
95,432,126,903 ریال
2,272,193 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,400,861
82,418,869,166 ریال
1,962,354 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
7,535,959
79,477,545,891 ریال
1,892,323 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
6,200,038
72,397,405,660 ریال
1,723,748 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
5,908,993
66,579,138,018 ریال
1,585,218 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
6,407,065
62,978,057,872 ریال
1,499,478 $
28
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
31042000
كلرور پتاسيم
2,948,000
62,373,931,400 ریال
1,485,094 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
5,733,641
61,964,066,553 ریال
1,475,335 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
31042000
كلرور پتاسيم
3,000,000
61,663,590,000 ریال
1,468,181 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
6,118,150
61,509,628,118 ریال
1,464,515 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
31042000
كلرور پتاسيم
2,995,200
59,554,639,872 ریال
1,417,968 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
435,601
58,462,126,198 ریال
1,391,955 $
34
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
4,300,585
40,803,628,184 ریال
971,515 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,467,944
40,379,887,807 ریال
961,426 $
36
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,451,000
40,378,137,800 ریال
961,384 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,740,089
39,334,179,148 ریال
936,528 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
84051000
مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها
36,000
34,418,507,800 ریال
819,488 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
245,327
34,414,977,926 ریال
819,404 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
28152000
هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)
640,000
27,220,266,880 ریال
648,102 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
28152000
هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)
572,000
24,099,767,120 ریال
573,804 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
72061000
شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.
7,707
17,727,214,757 ریال
422,077 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
433,440
16,999,681,311 ریال
404,754 $
44
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
72069000
آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده.
55,893
16,767,594,648 ریال
399,228 $
45
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
1,000,000
15,842,684,000 ریال
377,207 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
28152000
هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)
368,000
15,690,219,120 ریال
373,577 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
1,406,067
13,665,081,969 ریال
325,359 $
48
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
1,162,882
12,735,530,109 ریال
303,227 $
49
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
82,863
11,840,467,784 ریال
281,916 $
50
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسيه
40118090
سا?ر
105,298
11,269,094,692 ریال
268,312 $
مجموع کل (ریال): 6,385,606,245,261
مجموع کل (دلار): 152,038,247