آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور قزاقستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور قزاقستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 19 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,218,052
138,013,969,490 ریال
3,286,047 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,218,454
86,157,971,738 ریال
2,051,380 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
7,865,385
78,721,814,958 ریال
1,874,329 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,888,180
67,419,007,655 ریال
1,605,214 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
6,475,235
65,137,512,162 ریال
1,550,893 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
5,654,224
62,725,530,256 ریال
1,493,465 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,634,286
57,752,993,446 ریال
1,375,071 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,477,534
51,862,932,856 ریال
1,234,832 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
4,889,728
46,240,077,977 ریال
1,100,954 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10059010
ذرت دامي
4,552,266
42,251,950,499 ریال
1,005,999 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,576,717
42,115,830,557 ریال
1,002,758 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10059010
ذرت دامي
2,849,397
32,939,288,655 ریال
784,269 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
781,948
26,541,347,890 ریال
631,937 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
2,158,854
23,923,424,898 ریال
569,605 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
1,950,000
20,844,792,150 ریال
496,305 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
133,816
15,322,045,679 ریال
364,811 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
700,000
7,430,036,600 ریال
176,906 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
1,000
2,236,080,000 ریال
53,240 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
10039000
جو به استثناي بذر
126,000
1,308,465,648 ریال
31,154 $
مجموع کل (ریال): 868,945,073,114
مجموع کل (دلار): 20,689,169