آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
12,668,508
126,715,006,131 ریال
3,017,024 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
5,237,777
52,422,154,507 ریال
1,248,147 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
4,700,000
51,130,646,700 ریال
1,217,396 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
4,217,492
41,705,469,872 ریال
992,987 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
3,142,162
31,569,984,874 ریال
751,666 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
هلند
10039000
جو به استثناي بذر
34,061
375,024,126 ریال
8,929 $
مجموع کل (ریال): 303,918,286,210
مجموع کل (دلار): 7,236,149