آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 57 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
10039000
جو به استثناي بذر
16,656,913
178,810,651,948 ریال
4,257,396 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
924,728
120,061,029,845 ریال
2,858,596 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
787,261
104,149,405,892 ریال
2,479,748 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
895,137
102,206,006,427 ریال
2,433,476 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
652,550
81,059,926,187 ریال
1,929,998 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
671,488
76,861,286,038 ریال
1,830,031 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
10039000
جو به استثناي بذر
5,640,445
60,473,128,596 ریال
1,439,836 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
363,449
48,781,454,631 ریال
1,161,463 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
10039000
جو به استثناي بذر
3,829,250
41,657,878,484 ریال
991,854 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
240,900
30,852,767,052 ریال
734,590 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
192,688
30,199,200,241 ریال
719,029 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
184,130
24,446,924,164 ریال
582,070 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
23,863
18,136,549,684 ریال
431,823 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
136,747
17,402,776,037 ریال
414,352 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
100,259
11,197,171,650 ریال
266,599 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
96,028
10,828,473,676 ریال
257,821 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
9,649
10,645,263,270 ریال
253,459 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
70,311
9,198,466,212 ریال
219,011 $
19
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
65,286
7,889,330,525 ریال
187,841 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
5,731
7,554,735,480 ریال
179,875 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
47,644
7,344,503,568 ریال
174,869 $
22
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
10039000
جو به استثناي بذر
560,477
5,985,336,174 ریال
142,508 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
9,914
4,153,178,211 ریال
98,885 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
24,278
4,112,742,883 ریال
97,922 $
25
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
32,532
4,030,798,460 ریال
95,971 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85159000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515
2,212
1,721,828,993 ریال
40,996 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
14,696
1,697,717,176 ریال
40,422 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
10,330
1,499,292,600 ریال
35,697 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
960
1,348,410,000 ریال
32,105 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,980
1,211,455,950 ریال
28,844 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
94061090
ساير
3,100
900,087,480 ریال
21,431 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85015190
ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي
3,100
845,967,274 ریال
20,142 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
260
579,420,000 ریال
13,796 $
34
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,971
419,880,996 ریال
9,997 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
481
402,643,500 ریال
9,587 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
90322000
مانوستات
270
296,880,000 ریال
7,069 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85322200
خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک
220
293,169,000 ریال
6,980 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
200
227,430,000 ریال
5,415 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85411000
ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)
150
222,660,000 ریال
5,301 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85366990
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک
1,260
217,604,400 ریال
5,181 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
84812090
شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی
950
206,016,000 ریال
4,905 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
700
198,929,156 ریال
4,736 $
43
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
520
148,074,000 ریال
3,526 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85334090
ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور
250
66,798,000 ریال
1,590 $
45
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
220
64,853,289 ریال
1,544 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
160
52,634,000 ریال
1,253 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85412900
ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات
59
17,830,260 ریال
425 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
155
16,699,500 ریال
398 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85334090
ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور
43
16,095,000 ریال
383 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
چين
85322200
خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک
70
10,461,780 ریال
249 $
مجموع کل (ریال): 1,030,721,823,689
مجموع کل (دلار): 24,540,995