آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,027,384
500,261,289,323 ریال
11,910,983 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
350,000
245,707,796,768 ریال
5,850,186 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818060
وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه براي کنترل و تنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده در بيمارستان)
338,826
129,789,605,680 ریال
3,090,229 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
190,780
85,695,521,025 ریال
2,040,370 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
159,922
65,043,646,182 ریال
1,548,658 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818021
شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
39,090
30,780,577,140 ریال
732,871 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
28,800
16,253,017,056 ریال
386,977 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
93,184
16,218,009,652 ریال
386,143 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانيا
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
19,215
3,947,655,250 ریال
93,992 $
مجموع کل (ریال): 1,093,697,118,076
مجموع کل (دلار): 26,040,409