آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 17 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
38151990
ک کساير
113,150
80,403,703,212 ریال
1,914,374 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
38151990
ک کساير
56,575
42,005,829,706 ریال
1,000,139 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
38249990
ساير
334,621
40,235,612,938 ریال
957,991 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
90269000
اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026
7,089
30,735,917,954 ریال
731,808 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
155,567
22,878,699,631 ریال
544,731 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
126,461
20,890,297,152 ریال
497,388 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84303190
ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر
400,000
14,890,411,800 ریال
354,534 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84261200
جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني
108,214
12,554,388,000 ریال
298,914 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84261200
جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني
126,680
11,135,706,249 ریال
265,136 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84261200
جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني
105,000
10,334,610,000 ریال
318,537 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
42,610
4,034,287,962 ریال
96,054 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84134000
تلمبه هاي بتون
15,000
2,528,750,000 ریال
60,208 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84134000
تلمبه هاي بتون
24,000
2,466,040,500 ریال
58,715 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84819090
ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040
535
1,039,041,955 ریال
24,739 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
9,900
853,257,000 ریال
20,316 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
73079900
لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده.
3,600
595,735,619 ریال
14,184 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربي
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
256
438,206,368 ریال
10,433 $
مجموع کل (ریال): 298,020,496,046
مجموع کل (دلار): 7,168,201