آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
630,076
118,165,618,434 ریال
2,813,467 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
1,400,000
18,085,426,400 ریال
430,605 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
110,000
4,675,520,200 ریال
111,322 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
15,095
4,202,227,804 ریال
100,053 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
300,000
3,727,217,000 ریال
88,743 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
300,000
3,727,217,000 ریال
88,743 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
12,101
2,710,192,580 ریال
64,528 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چين
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
13,200
554,400,610 ریال
13,200 $
مجموع کل (ریال): 155,847,820,028
مجموع کل (دلار): 3,710,661