آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بمآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بم 202 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
5,145,346
1,427,430,558,496 ریال
33,986,442 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
4,658,483
1,397,508,107,029 ریال
33,274,003 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
4,423,994
1,237,540,839,559 ریال
29,465,258 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
4,223,812
1,236,890,840,436 ریال
29,449,782 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
3,414,982
967,271,463,959 ریال
23,030,273 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
2,990,065
870,715,877,289 ریال
20,731,330 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870314
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك
1,665,862
806,803,247,030 ریال
19,209,601 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,666,149
710,622,665,382 ریال
16,919,587 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,524,009
687,375,989,190 ریال
16,366,095 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,527,919
631,118,423,004 ریال
15,026,629 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
1,824,831
624,961,586,674 ریال
14,880,038 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,506,835
609,554,010,219 ریال
14,513,191 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
1,293,993
362,475,955,571 ریال
8,630,380 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
1,347,675
346,522,879,783 ریال
8,250,545 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
899,393
275,488,925,524 ریال
6,559,260 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
532,671
235,364,589,991 ریال
5,603,919 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
586,423
234,152,936,754 ریال
5,575,070 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
380,750
230,335,804,090 ریال
5,484,186 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
450,169
215,006,158,224 ریال
5,119,194 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87085011
محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
743,941
203,051,254,256 ریال
4,834,554 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
444,121
192,216,553,627 ریال
4,628,597 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87084010
جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي
283,420
189,926,856,376 ریال
4,522,068 $
23
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87084010
جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي
196,769
174,544,743,079 ریال
4,155,827 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
468,132
166,693,233,964 ریال
3,968,887 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
337,239
161,971,191,081 ریال
3,856,457 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
154,506
158,289,686,815 ریال
3,768,802 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
302,158
154,096,047,461 ریال
3,668,954 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87084010
جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي
193,480
149,551,184,068 ریال
3,560,742 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87085011
محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
506,176
140,385,828,907 ریال
3,342,520 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
208,491
125,288,105,949 ریال
2,983,050 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87085011
محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
431,164
124,505,015,359 ریال
2,964,405 $
32
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
215,701
121,098,789,145 ریال
2,883,305 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87085011
محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
230,414
100,645,515,915 ریال
2,396,322 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
385,138
88,698,183,116 ریال
2,111,862 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
314,400
87,693,300,000 ریال
2,087,936 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
94012000
نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند
332,168
84,654,150,105 ریال
2,015,575 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
90,140
76,892,777,530 ریال
1,830,780 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
76,892
76,148,470,007 ریال
1,813,059 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
223,812
72,080,935,200 ریال
1,716,213 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
223,798
72,080,935,200 ریال
1,716,213 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
158,395
68,995,318,588 ریال
1,642,746 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87084010
جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي
80,764
67,477,533,668 ریال
1,606,608 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
117,832
66,041,491,642 ریال
1,572,416 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84803000
مدلهاي قالب (moulding Patterns)
500,519
64,526,423,421 ریال
1,536,343 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
84073490
ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز
83,754
58,008,490,241 ریال
1,381,155 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
85443020
ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني
62,880
54,674,154,043 ریال
1,301,766 $
47
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87085011
محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
176,807
53,423,163,958 ریال
1,271,980 $
48
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
87084010
جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي
34,304
52,862,769,831 ریال
1,258,637 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
85189090
اجزاء و ساير قطعات براي ميکروفون، بلندگو، هدفون و گوشي و دستگاه هاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو
50,910
52,559,452,874 ریال
1,251,416 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870322
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
150,998
50,518,172,640 ریال
1,186,987 $
مجموع کل (ریال): 16,416,740,586,270
مجموع کل (دلار): 390,910,965