آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اکوادور گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور اکوادور گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
12,258,960
367,856,619,958 ریال
8,758,491 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
11,311,360
358,913,582,242 ریال
8,545,561 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,640,270
178,681,905,316 ریال
4,254,331 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,187,270
163,410,545,678 ریال
3,890,727 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,001,082
149,820,980,488 ریال
3,567,166 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اکوادور
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
4,915,380
149,725,200,758 ریال
3,564,886 $
مجموع کل (ریال): 1,368,408,834,440
مجموع کل (دلار): 32,581,162