آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
84014000
اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي
1,078,040
1,641,076,267,965 ریال
39,073,244 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
84014000
اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي
184,587
179,906,436,386 ریال
4,283,487 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
84014000
اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي
517,033
154,140,553,294 ریال
3,670,013 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
84014000
اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي
3,292
90,011,841,524 ریال
2,143,139 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
85123090
دستگاه هاي علامت دادن سمعي غير مذکور در جاي ديگر
10,906
1,845,987,500 ریال
43,952 $
مجموع کل (ریال): 2,066,981,086,669
مجموع کل (دلار): 49,213,835