آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فيليپين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1



آمار کل واردات از کشور فيليپين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 20 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
8,071,986
240,763,150,764 ریال
5,732,456 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
6,755,346
203,765,880,883 ریال
4,851,569 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
6,496,899
198,251,316,541 ریال
4,720,269 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,983,146
171,816,171,901 ریال
4,090,861 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,188,261
161,106,859,421 ریال
3,835,878 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
4,960,085
140,639,193,658 ریال
3,348,552 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,624,335
105,279,449,382 ریال
2,506,654 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,297,400
101,387,729,280 ریال
2,413,994 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
3,113,331
98,441,608,225 ریال
2,343,848 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
1,286,880
44,625,822,286 ریال
1,062,520 $
11
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
791,280
29,100,246,584 ریال
692,863 $
12
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
592,560
21,704,846,649 ریال
516,782 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
486,000
17,782,421,580 ریال
423,391 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
211,680
8,161,139,448 ریال
194,313 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
198,000
7,389,666,900 ریال
175,944 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
13023900
لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر
9,000
2,261,676,600 ریال
53,849 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
37,260
1,363,192,311 ریال
32,457 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
08043000
آناناس، تازه يا خشک کرده
33,528
1,221,290,476 ریال
29,078 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
83111000
الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي
4,000
159,206,400 ریال
3,791 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فيليپين
72279000
ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده.
2,450
51,244,560 ریال
1,220 $
مجموع کل (ریال): 1,555,272,113,849
مجموع کل (دلار): 37,030,289