آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 204 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
10,164,120
420,032,259,000 ریال
10,000,768 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
10,835,880
389,459,700,000 ریال
9,272,850 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
584,500
118,010,807,000 ریال
2,809,781 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
562,703
112,447,648,534 ریال
2,677,325 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,880,000
109,866,240,000 ریال
2,615,863 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
507,890
106,110,754,850 ریال
2,526,447 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
487,650
95,910,315,427 ریال
2,283,579 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
425,900
81,017,692,100 ریال
1,928,993 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,110,000
76,753,950,000 ریال
1,827,475 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
393,495
74,537,505,127 ریال
1,774,703 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
329,800
58,365,637,200 ریال
1,389,658 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
297,800
56,119,698,400 ریال
1,336,183 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
299,090
55,491,937,200 ریال
1,321,237 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
367,518
48,937,891,880 ریال
1,165,188 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
922,500
41,970,639,450 ریال
999,301 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
872,000
39,865,547,278 ریال
949,180 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
163,730
35,225,448,960 ریال
838,701 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
200,000
32,528,705,000 ریال
774,493 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
647,500
31,190,352,500 ریال
742,627 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
636,000
30,663,933,696 ریال
730,094 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
200,334
26,659,487,400 ریال
634,750 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
199,817
26,659,487,400 ریال
634,750 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12024200
بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده
600,000
25,833,410,400 ریال
615,081 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
161,000
23,120,400,000 ریال
550,486 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
370,000
17,863,600,000 ریال
425,324 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
160,000
17,725,120,000 ریال
422,027 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
153,140
16,388,068,000 ریال
390,192 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
129,394
15,538,221,768 ریال
369,958 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
329,000
15,043,197,534 ریال
358,171 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12074090
دانه کنجد به استثنای بذر آن
185,000
14,441,840,000 ریال
343,853 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
540,000
13,521,600,000 ریال
321,943 $
32
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
275,000
13,204,870,000 ریال
314,402 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
180,000
12,460,140,000 ریال
296,670 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
112,000
12,257,280,000 ریال
291,840 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
216,000
10,376,788,356 ریال
247,066 $
36
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84821000
بلبرينگ.
51,825
10,072,199,745 ریال
239,814 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
77,806
9,830,145,125 ریال
234,051 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
59,463
9,726,069,209 ریال
231,573 $
39
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
22,768
9,076,737,960 ریال
216,113 $
40
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
185,000
8,644,865,000 ریال
205,830 $
41
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09103090
زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020
185,000
8,258,400,000 ریال
196,629 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
80,000
7,548,816,000 ریال
179,734 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
19,265
7,503,753,631 ریال
178,661 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
15155000
روغن کنجد و اجزاء آن
80,000
7,494,992,000 ریال
178,452 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84821000
بلبرينگ.
29,227
6,704,941,950 ریال
159,641 $
46
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
09041220
فلفل خرد به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي
72,000
6,566,400,000 ریال
156,343 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
50020000
ا بريشم خام (نتابيده)
4,680
6,398,140,000 ریال
152,337 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
72230000
مفتول ا ز فولاد زنگ نزن.
97,616
6,292,187,855 ریال
149,814 $
49
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
92,500
6,285,745,000 ریال
149,661 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
47,152
6,070,089,730 ریال
144,526 $
مجموع کل (ریال): 2,392,073,657,665
مجموع کل (دلار): 56,954,138