آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 189 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
155,909
89,934,162,788 ریال
2,141,290 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
15,480
69,067,443,412 ریال
1,644,463 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
153,381
56,291,815,487 ریال
1,340,281 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
5,209
27,907,395,877 ریال
664,462 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
50,089
26,803,162,687 ریال
638,171 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
6,510
24,122,116,352 ریال
574,336 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
34,928
20,583,750,481 ریال
490,089 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
2,972
19,079,598,092 ریال
454,276 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
98870443
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثناي لاستيك
42,660
16,243,092,000 ریال
386,740 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
36,125
15,327,690,451 ریال
364,945 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
2,893
15,005,620,284 ریال
357,277 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
36,956
12,688,863,869 ریال
302,116 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
23,074
10,633,892,054 ریال
253,188 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
2,163
10,557,127,770 ریال
251,360 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
2,305
10,525,401,294 ریال
250,605 $
16
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
18,627
8,987,703,660 ریال
213,993 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
39100090
ساير
12,059
8,889,639,219 ریال
211,658 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
95,978
8,273,322,796 ریال
196,984 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
20,249
8,156,582,743 ریال
194,204 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
15,694
7,621,017,047 ریال
181,453 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
16,842
7,295,113,348 ریال
173,693 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
1,922
7,249,989,723 ریال
172,619 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
22,798
6,950,642,322 ریال
165,491 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
1,598
6,152,012,496 ریال
146,476 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
11,325
6,036,009,788 ریال
143,715 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
10,000
5,336,936,932 ریال
127,070 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
689
5,004,566,000 ریال
119,156 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90262000
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار
3,302
4,971,363,664 ریال
118,366 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
20,869
4,959,413,505 ریال
118,081 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84199030
اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي)
10,270
3,797,053,141 ریال
90,406 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
15,096
3,647,554,380 ریال
86,847 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
834
3,263,497,020 ریال
77,702 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
817
3,204,157,212 ریال
76,289 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
3,581
2,866,850,718 ریال
68,258 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
642
2,676,091,572 ریال
63,716 $
36
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
31010000
کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي
34,350
2,608,192,791 ریال
62,100 $
37
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
29051700
دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک)
24,693
2,518,589,738 ریال
59,966 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84198940
برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع
21,925
2,490,228,000 ریال
59,291 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
10,806
2,468,222,600 ریال
58,767 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
84195090
سا?ر
6,512
2,438,008,440 ریال
58,048 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
29051700
دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک)
22,710
2,240,869,984 ریال
53,354 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
39100090
ساير
3,168
2,224,360,920 ریال
52,961 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
587
2,078,995,200 ریال
49,500 $
44
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
68051090
پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غير مذکور در جاي ديگر
3,148
2,049,419,785 ریال
48,796 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
29051700
دودکان 1-ئول (الکل لوريک) هگزا دکان 1-ئول (الکل ستيليک) وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک)
21,260
1,937,121,938 ریال
46,122 $
46
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
34021290
ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
8,153
1,905,029,980 ریال
45,358 $
47
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
85340000
مدا رهاي چاپي
389
1,891,150,576 ریال
45,027 $
48
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
33029090
ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر
7,560
1,876,203,000 ریال
44,672 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
543
1,825,222,504 ریال
43,458 $
50
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ایتالیا
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
2,615
1,791,624,960 ریال
42,658 $
مجموع کل (ریال): 572,453,890,600
مجموع کل (دلار): 13,629,854