آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگانآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 29 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
453,043
96,129,635,629 ریال
2,288,801 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
257,809
48,696,640,814 ریال
1,159,444 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
226,260
47,514,602,666 ریال
1,131,300 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
182,885
37,056,740,303 ریال
882,303 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
166,065
33,059,247,388 ریال
787,125 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
192,117
32,210,420,400 ریال
766,915 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
135,920
26,728,800,942 ریال
636,400 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
54,685
22,939,554,000 ریال
546,180 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
103,975
19,984,440,580 ریال
475,820 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
103,639
19,949,792,106 ریال
474,995 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
84,475
15,889,438,384 ریال
378,320 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
60,000
12,600,000,510 ریال
300,000 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
80,000
12,389,588,000 ریال
294,990 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
60,000
9,345,261,000 ریال
222,506 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
39204940
با عرض بيشتر از 2/2 متر
136,406
6,357,753,626 ریال
151,375 $
16
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
28170019
اکسيد روي بجز گريد دارويي
40,000
6,069,622,000 ریال
144,515 $
17
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
76130010
قوط? اسپر?
8,632
2,493,783,250 ریال
59,376 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
8,800
1,848,008,448 ریال
44,000 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
3,000
1,596,105,000 ریال
38,002 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
24,149
1,156,748,490 ریال
27,542 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
24,200
1,033,621,792 ریال
24,610 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
20,400
1,021,234,625 ریال
24,315 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
29051200
پروپان- 1-ئول (الکل پروپيليک) وپروپان 2-ئول (الکل ا يزوپروپيليک)
12,800
916,516,640 ریال
21,822 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
13,274
714,990,844 ریال
17,024 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
12,664
653,831,928 ریال
15,567 $
26
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
84818025
شيرمخصوص ظروف ا سپري
2,328
524,991,964 ریال
12,500 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
68159990
سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر
7,912
421,488,873 ریال
10,035 $
28
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
72149900
ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج، گرم نورد، گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که در جاي ديگرذکرنشده.
22,950
305,541,660 ریال
7,275 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
هند
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
126
37,186,534 ریال
885 $
مجموع کل (ریال): 459,645,588,396
مجموع کل (دلار): 10,943,942