آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 199 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
7,500
64,498,140,000 ریال
1,535,670 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84431700
ماشين آلات چاپ گراور (Gravure)
100,000
57,389,065,000 ریال
1,366,406 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
200,070
33,644,846,592 ریال
801,068 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84589100
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز، باكنترل شماره اي غير از ماشين تراش افقي
43,500
26,866,186,160 ریال
639,671 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
200,250
25,375,909,612 ریال
604,188 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
147,000
24,355,894,500 ریال
579,902 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
200,250
24,271,445,700 ریال
577,892 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
147,000
22,580,541,900 ریال
537,632 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
40,600
20,503,265,831 ریال
488,173 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
26,925
17,727,375,578 ریال
422,080 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
48116000
کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول
99,995
17,106,653,462 ریال
407,301 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
48116000
کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول
100,000
16,525,885,000 ریال
393,473 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
87089419
غربيلك هاي فرمان غير از مورد مصرف براي سواري، و وانت و تراكتور كشاورزي
36,850
16,120,022,400 ریال
383,810 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
48116000
کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول
100,000
15,415,695,000 ریال
367,040 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
28230000
اکسيدهاي تيتان
120,000
14,627,116,000 ریال
348,265 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
12,500
13,916,413,125 ریال
331,343 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32081030
لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها
59,200
13,771,310,300 ریال
327,888 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
28432100
نيترات نقره
4,408
13,662,300,528 ریال
325,293 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
21,440
13,202,883,959 ریال
314,354 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
22,025
13,195,052,910 ریال
314,168 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18040000
کره، چربي و روغن کاکائو
40,000
13,136,709,664 ریال
312,779 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
21,200
12,286,370,205 ریال
292,533 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84571000
دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات
22,250
10,497,386,020 ریال
249,938 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
87089419
غربيلك هاي فرمان غير از مورد مصرف براي سواري، و وانت و تراكتور كشاورزي
24,110
10,381,507,360 ریال
247,179 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32089010
ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
39,000
9,838,754,717 ریال
234,256 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
23,100
9,230,666,256 ریال
219,778 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
39079930
پودر درزجوش گريد غذايي
19,620
8,686,668,299 ریال
206,825 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
09011120
به صورت كوبيده در بستهکبندي غيرک خردهکفروشي
19,800
8,585,096,850 ریال
204,407 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
09011120
به صورت كوبيده در بستهکبندي غيرک خردهکفروشي
19,800
8,478,752,760 ریال
201,875 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
28352690
ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات
58,500
7,794,728,280 ریال
185,589 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32081030
لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها
29,478
7,397,200,270 ریال
176,124 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84133010
پمپ ا نژکتور
2,050
7,349,184,000 ریال
174,981 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32081030
لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها
29,422
6,871,949,410 ریال
163,618 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
44,000
6,777,476,640 ریال
161,368 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
87012000
ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها
15,580
6,711,459,000 ریال
159,797 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
21069010
استابيلايزر
26,550
6,709,348,916 ریال
159,746 $
37
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
60,000
6,300,630,000 ریال
150,015 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
9,180
5,915,890,130 ریال
140,855 $
39
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
40,000
5,474,258,400 ریال
130,339 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32089010
ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
24,440
5,392,610,176 ریال
128,395 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
18,322
5,124,456,000 ریال
122,011 $
42
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
21069020
امولسيفاير
19,500
5,105,388,300 ریال
121,557 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
85114020
ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
13,697
5,085,382,176 ریال
121,081 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
72221100
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، فقط گرم نوردشده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با سطح مقطع دا يره.
32,000
5,076,234,000 ریال
120,863 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
8,524
5,061,188,048 ریال
120,504 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
8,998
5,030,352,114 ریال
119,770 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32081030
لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها
20,992
4,940,886,756 ریال
117,640 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
84581900
ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي)
37,698
4,828,998,417 ریال
114,976 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32089010
ساير لاکها و ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي
20,000
4,827,781,130 ریال
114,947 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
آلمان
32081030
لاک هاو ورني ها و لعاب خارج قوطي بر اساس پلي استرها
19,200
4,650,271,180 ریال
110,721 $
مجموع کل (ریال): 678,303,589,031
مجموع کل (دلار): 16,150,084