آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 1510 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
14,772,956
406,930,207,773 ریال
9,688,814 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,941,538
363,975,448,311 ریال
8,666,082 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
5,028,632
237,308,394,246 ریال
5,650,200 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
5,009,528
223,558,541,007 ریال
5,322,822 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,188,978
210,653,143,478 ریال
5,015,551 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,100,789
208,484,491,192 ریال
4,963,916 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,020,906
190,501,543,197 ریال
4,535,751 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
3,800,829
186,571,726,859 ریال
4,442,184 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
860,670
166,342,954,103 ریال
3,960,547 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,741,602
160,151,939,483 ریال
3,813,141 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
749,378
135,958,727,005 ریال
3,237,113 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
2,750,000
133,661,874,450 ریال
3,182,426 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
1,098,600
133,076,793,716 ریال
3,168,495 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
2,850,000
128,658,846,750 ریال
3,063,306 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
6,637,860
126,460,681,255 ریال
3,010,969 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
4,238,000
119,114,449,752 ریال
2,836,058 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
397,478
100,784,663,360 ریال
2,399,635 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
1,095,131
90,800,546,138 ریال
2,161,918 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
491,579
87,887,184,511 ریال
2,092,552 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
499,266
87,071,986,225 ریال
2,073,143 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
429,829
82,812,255,137 ریال
1,971,720 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
1,550,089
76,707,221,367 ریال
1,826,362 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
595,300
76,590,658,770 ریال
1,823,587 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72283090
ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر
1,395,005
73,124,665,171 ریال
1,741,063 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
963,620
71,479,116,147 ریال
1,701,884 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
373,302
70,541,036,258 ریال
1,679,548 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
342,700
67,198,539,061 ریال
1,599,965 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
85352190
ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجز سکسيونر و دژنکتور
9,200
65,934,555,156 ریال
1,569,870 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
1,450,000
62,535,538,500 ریال
1,488,941 $
30
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
713,133
59,817,106,931 ریال
1,424,217 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
2,422,890
59,474,792,880 ریال
1,416,066 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
1,237,693
57,681,206,123 ریال
1,373,362 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
78,889
56,777,750,900 ریال
1,351,851 $
34
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84743900
ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره.
332,902
54,407,700,340 ریال
1,295,421 $
35
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
470,000
54,016,721,000 ریال
1,286,112 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
48,440
50,762,000,000 ریال
1,208,619 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
294,000
50,437,580,900 ریال
1,200,895 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
405,200
50,218,016,819 ریال
1,195,667 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
294,000
50,064,158,200 ریال
1,192,004 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
258,503
49,426,414,148 ریال
1,176,819 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
83,000
49,337,478,450 ریال
1,174,702 $
42
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18010090
دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم
294,000
48,788,338,200 ریال
1,161,627 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
39023020
كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم
456,850
47,884,800,837 ریال
1,140,114 $
44
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,300,000
45,359,142,000 ریال
1,079,980 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
240,816
45,344,139,271 ریال
1,079,622 $
46
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
111,021
43,594,560,700 ریال
1,037,966 $
47
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
72283090
ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر
824,220
42,256,674,412 ریال
1,006,111 $
48
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,500,000
41,778,172,800 ریال
994,718 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
361,800
41,661,550,860 ریال
991,942 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکيه
84774000
ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي
43,015
41,610,390,000 ریال
990,724 $
مجموع کل (ریال): 5,185,576,424,149
مجموع کل (دلار): 123,466,102