آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 46 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
27101940
روغن پايه معدني
1,000,000
51,041,759,000 ریال
1,215,280 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
27101940
روغن پايه معدني
1,000,170
49,438,840,561 ریال
1,177,115 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
73,294
26,448,902,793 ریال
629,736 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
50,931
18,520,154,275 ریال
440,956 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
54,079
17,836,855,655 ریال
424,687 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
40,846
15,199,582,970 ریال
361,895 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
111,375
14,115,082,410 ریال
336,073 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
84,936
9,839,571,870 ریال
234,276 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
30,128
8,841,472,063 ریال
210,511 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
22,333
8,736,312,913 ریال
208,007 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
22,333
8,652,551,356 ریال
206,013 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
62,798
7,758,470,841 ریال
184,725 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
81,460
6,985,380,600 ریال
166,319 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
23,288
5,650,906,245 ریال
134,545 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
44,148
5,507,806,618 ریال
131,138 $
16
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
120,000
5,380,540,000 ریال
128,108 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
23,031
5,325,898,592 ریال
126,807 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
120,000
5,210,590,000 ریال
124,062 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
18,000
4,552,158,050 ریال
108,385 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
7,832
4,504,494,420 ریال
107,250 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
20,520
4,368,738,026 ریال
104,018 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
76071990
ساير
23,000
4,103,595,600 ریال
97,705 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
76071990
ساير
23,000
4,103,595,600 ریال
97,705 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
76071990
ساير
23,000
3,914,198,880 ریال
93,195 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
76071990
ساير
23,000
3,914,198,880 ریال
93,195 $
26
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
9,930
3,089,610,216 ریال
73,562 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
11,020
2,874,008,600 ریال
68,429 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
21,012
2,814,608,044 ریال
67,014 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
20,805
2,763,823,565 ریال
65,805 $
30
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
11,020
2,744,561,800 ریال
65,347 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84818030
شير مخصوص سيلندر گاز مايع
2,081
2,546,500,000 ریال
60,631 $
32
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
16,402
2,339,250,647 ریال
55,696 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
29072900
ساير پلي فنل ها؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن، هيدروکينون واملاح آن، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان واملاح آن
12,000
2,332,563,480 ریال
55,537 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40117010
دارا? تول?د داخل? مشابه
13,200
2,257,624,264 ریال
53,753 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
7,600
1,920,093,900 ریال
45,717 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
10,510
1,431,027,603 ریال
34,072 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40117090
سا?ر
8,418
1,334,259,936 ریال
31,768 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40117010
دارا? تول?د داخل? مشابه
6,600
1,127,678,832 ریال
26,849 $
39
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
7,101
1,007,666,588 ریال
23,992 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40117010
دارا? تول?د داخل? مشابه
5,842
908,327,810 ریال
21,627 $
41
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
4,808
861,351,920 ریال
20,508 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
1,645
676,975,486 ریال
16,118 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
2,280
552,204,900 ریال
13,148 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84841020
درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي
337
483,874,335 ریال
11,521 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
1,859
393,765,380 ریال
9,375 $
46
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
1,674
371,841,598 ریال
8,853 $
مجموع کل (ریال): 334,783,277,122
مجموع کل (دلار): 7,971,028