آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 554 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
13,118
94,683,590,400 ریال
2,254,371 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
248,696
69,647,282,799 ریال
1,658,269 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
208,838
66,919,759,561 ریال
1,593,328 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84198970
راکتورها? ش?م?ا??
162,867
57,821,226,832 ریال
1,376,696 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
85043390
ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع
94,810
54,584,536,083 ریال
1,299,632 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
161,986
51,522,516,786 ریال
1,226,727 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
8,300
44,921,795,400 ریال
1,069,567 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
155,387
42,828,203,982 ریال
1,019,719 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
69022090
آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر
148,303
42,709,572,562 ریال
1,016,895 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
115,771
41,444,137,938 ریال
986,765 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
42,040
36,471,719,200 ریال
868,374 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
27101940
روغن پايه معدني
713,620
35,254,860,390 ریال
839,401 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
152,365
34,196,500,000 ریال
814,202 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
486,000
33,921,706,500 ریال
807,660 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
486,000
33,530,427,900 ریال
798,344 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
486,000
31,643,666,550 ریال
753,421 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72124010
نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر
576,000
30,661,595,520 ریال
730,038 $
18
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84602400
سا?ر با كنترل شمارهکاي
17,150
29,939,256,660 ریال
712,839 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
298,748
28,860,889,128 ریال
687,164 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84133010
پمپ ا نژکتور
29,272
27,840,125,040 ریال
662,860 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870119
با ساخت داخل 51% وبیشتر
90,127
26,149,363,411 ریال
622,604 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84133010
پمپ ا نژکتور
19,380
25,678,374,217 ریال
611,390 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72124010
نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر
480,000
24,917,471,040 ریال
593,273 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
308,890
24,147,655,255 ریال
574,944 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
180,448
23,995,796,300 ریال
571,328 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
73043900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100
333,286
23,747,778,646 ریال
565,423 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84133010
پمپ ا نژکتور
22,150
23,680,884,738 ریال
563,831 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72124010
نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر
480,000
23,642,699,520 ریال
562,921 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84602400
سا?ر با كنترل شمارهکاي
11,750
21,956,864,000 ریال
522,782 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84198970
راکتورها? ش?م?ا??
76,432
21,385,483,751 ریال
509,178 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
53,670
20,903,959,385 ریال
497,713 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
62,690
20,705,748,625 ریال
492,994 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
114,165
20,604,675,000 ریال
490,588 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
76071990
ساير
66,000
20,556,855,000 ریال
489,449 $
35
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84133010
پمپ ا نژکتور
22,088
20,245,049,575 ریال
482,025 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84612000
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها
39,800
20,148,927,770 ریال
479,736 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84831020
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
85,320
19,872,434,000 ریال
473,153 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72105000
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم.
493,090
19,598,321,610 ریال
466,627 $
39
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
98870110
قطعات منفصله براي توليد ترا کتور كشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل تا 30%
55,130
19,438,876,111 ریال
462,830 $
40
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84629900
پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي
28,900
18,717,800,000 ریال
445,662 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
113,939
18,682,996,695 ریال
444,833 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
113,085
18,343,334,000 ریال
436,746 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
38160090
ککک ساير
103,000
18,156,616,523 ریال
432,300 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
97,500
18,107,941,500 ریال
431,141 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
243,000
17,999,063,460 ریال
428,549 $
46
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
12,923
17,968,827,192 ریال
427,829 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84462100
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف از نوع ماکودار براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm داراي موتور
34,897
17,884,759,320 ریال
425,828 $
48
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72105000
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم.
440,280
17,537,675,882 ریال
417,564 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
34,642
17,067,552,400 ریال
406,370 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
چين
72105000
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم.
414,810
16,900,384,642 ریال
402,390 $
مجموع کل (ریال): 1,508,147,538,799
مجموع کل (دلار): 35,908,273