آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اردن گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اردن گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 43 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
28261200
فلوئورورها از آلومينيوم
604,800
31,986,042,722 ریال
761,572 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
24031100
تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل
148,125
19,188,267,138 ریال
456,864 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
166,240
11,254,727,010 ریال
267,970 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
153,250
10,079,404,120 ریال
239,986 $
5
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
161,600
9,856,177,783 ریال
234,671 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
24031100
تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل
70,125
8,804,206,320 ریال
209,624 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
134,800
7,871,018,045 ریال
187,405 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
52,512
7,315,701,069 ریال
174,183 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
52,027
6,913,200,669 ریال
164,600 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
24031100
تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل
41,350
6,328,114,000 ریال
150,669 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
114,000
6,175,707,230 ریال
147,041 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
74,800
5,859,144,444 ریال
139,503 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31055900
ساير کودهاي معدني ياشيميائي داراي دوعنصر حاصلخير كننده ازت وفسفرکه در جاي ديگري مذکور نباشد
120,000
5,224,843,200 ریال
124,401 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
39,780
4,499,927,240 ریال
107,141 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
23,059
3,986,163,080 ریال
94,909 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31054000
دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك)
72,000
3,907,911,600 ریال
93,046 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
32,396
3,708,409,120 ریال
88,295 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
29054500
گليسرول
100,000
3,382,156,000 ریال
80,528 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
60,800
3,113,753,160 ریال
74,137 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
20,460
2,867,505,428 ریال
68,274 $
21
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
44,000
2,722,640,234 ریال
64,825 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
48,000
2,574,163,082 ریال
61,290 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
21,710
2,509,454,277 ریال
59,749 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
38,440
2,328,022,181 ریال
55,429 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
35,800
2,048,969,482 ریال
48,785 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
19,700
1,992,826,056 ریال
47,448 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
36,800
1,973,694,758 ریال
46,993 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
22,950
1,973,197,446 ریال
46,981 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
25,300
1,792,836,929 ریال
42,687 $
30
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
22,680
1,652,406,134 ریال
39,343 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
10,800
797,655,640 ریال
18,992 $
32
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
12,800
605,059,000 ریال
14,406 $
33
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31010000
کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي
3,568
560,499,544 ریال
13,345 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051020
کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
5,493
542,883,311 ریال
12,926 $
35
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31010000
کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي
3,676
525,697,418 ریال
12,517 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051020
کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
4,238
493,371,332 ریال
11,747 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
2,800
276,358,082 ریال
6,580 $
38
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31049000
ساير کودهاي معدني يا شيميائي، پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد
2,534
203,442,593 ریال
4,844 $
39
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
1,008
117,174,839 ریال
2,790 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31051010
کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم
1,320
106,494,094 ریال
2,536 $
41
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31029000
ساير کودهاي معدني يا شيميائي، اوره، همچنين مخلوط هاي غير مذكور در شماره هاي فرعي قبلي
1,167
95,470,546 ریال
2,273 $
42
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31029000
ساير کودهاي معدني يا شيميائي، اوره، همچنين مخلوط هاي غير مذكور در شماره هاي فرعي قبلي
1,167
85,322,995 ریال
2,031 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
31029000
ساير کودهاي معدني يا شيميائي، اوره، همچنين مخلوط هاي غير مذكور در شماره هاي فرعي قبلي
1,167
83,384,466 ریال
1,985 $
مجموع کل (ریال): 188,383,403,817
مجموع کل (دلار): 4,485,321