آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اندونزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور اندونزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 191 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
4,410,513
197,124,274,895 ریال
4,693,435 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
2,566,500
128,591,865,529 ریال
3,061,711 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
2,306,032
92,566,465,477 ریال
2,203,963 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
2,053,201
88,443,365,780 ریال
2,105,794 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
1,530,172
58,888,699,203 ریال
1,402,112 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
1,361,000
58,702,332,204 ریال
1,397,675 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
1,476,303
53,889,503,705 ریال
1,283,083 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
72191200
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، با پهناي 600mmيا بيشتر، به ضخامت 75/4 لغايت 10mm
448,287
42,720,388,102 ریال
1,017,152 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38237020
لوريل ميرستيل الكل
682,500
41,624,188,125 ریال
991,052 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,440,000
39,404,195,520 ریال
938,195 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
427,375
38,796,595,324 ریال
923,728 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
947,000
38,721,876,830 ریال
921,949 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
459,000
36,866,547,358 ریال
877,775 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
56,509
36,387,272,980 ریال
866,364 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
309,580
34,838,481,214 ریال
829,488 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
307,140
33,659,831,260 ریال
801,425 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
774,000
33,171,380,724 ریال
789,795 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
288,880
32,869,511,834 ریال
782,607 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
289,320
32,616,403,594 ریال
776,581 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
867,000
31,560,916,772 ریال
751,450 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
726,000
31,110,294,912 ریال
740,721 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
714,000
28,462,830,760 ریال
677,686 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38237020
لوريل ميرستيل الكل
487,500
27,435,002,985 ریال
653,214 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
249,600
26,350,909,696 ریال
627,403 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
376,235
25,929,966,400 ریال
617,380 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
849,155
25,697,232,255 ریال
611,839 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38237020
لوريل ميرستيل الكل
487,500
25,631,841,398 ریال
610,282 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
363,736
25,371,840,800 ریال
604,091 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
376,919
25,371,840,800 ریال
604,091 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
604,000
23,242,119,180 ریال
553,384 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
115,200
23,122,869,120 ریال
550,545 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
98871181
موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی
22,464
22,650,292,280 ریال
539,293 $
33
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
252,500
21,162,277,412 ریال
503,864 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
192,000
21,125,678,633 ریال
502,992 $
35
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
24,020
20,591,174,800 ریال
490,266 $
36
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
34012030
صابون چيپس
600,000
20,371,826,100 ریال
485,043 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38237020
لوريل ميرستيل الكل
351,000
19,964,389,536 ریال
475,343 $
38
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025700
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور
474,707
19,300,086,546 ریال
459,526 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
172,800
19,128,670,272 ریال
455,445 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
137,550
18,597,305,405 ریال
442,793 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
490,489
18,512,084,887 ریال
440,764 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
715,000
18,314,753,600 ریال
436,066 $
43
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
488,865
18,208,070,244 ریال
433,525 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
38231100
اسيد استئاريك
444,000
18,168,560,944 ریال
432,585 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
249,308
17,778,484,598 ریال
423,297 $
46
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
172,800
17,538,850,560 ریال
417,592 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
660,000
17,436,860,870 ریال
415,163 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
102,900
17,387,301,532 ریال
413,983 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
55041000
ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
205,470
16,926,691,644 ریال
403,016 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزي
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
208,000
16,385,889,780 ریال
390,140 $
مجموع کل (ریال): 1,798,720,094,379
مجموع کل (دلار): 42,826,666