آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 81 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
552,000
61,649,886,240 ریال
1,467,854 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
576,000
59,304,312,000 ریال
1,412,007 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
384,000
43,025,115,840 ریال
1,024,408 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28331100
سولفات دي سديم
8,000,000
40,006,626,000 ریال
952,539 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
1,224,000
37,253,138,400 ریال
886,979 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
1,080,000
33,076,053,000 ریال
787,525 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
288,000
32,287,896,000 ریال
768,759 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
28,942
30,275,856,232 ریال
720,854 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
1,008,000
28,699,515,000 ریال
683,322 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
864,000
26,495,971,200 ریال
630,856 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
816,000
25,782,413,760 ریال
613,867 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
720,000
22,666,489,200 ریال
539,678 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
192,000
21,327,384,960 ریال
507,795 $
14
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
720,000
20,341,346,400 ریال
484,318 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
73042400
ساير لوله ها براي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز
63,874
18,547,150,406 ریال
441,599 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
84186920
دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو
14,471
15,188,111,460 ریال
361,622 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28352900
سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم
346,500
14,931,746,905 ریال
355,518 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28352900
سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم
400,000
14,854,375,600 ریال
353,676 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
15131990
روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن
360,000
14,657,659,200 ریال
348,992 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
15131990
روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن
279,500
14,401,607,644 ریال
342,895 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
39021099
ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر
247,500
11,560,405,230 ریال
275,248 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
84,400
11,483,479,968 ریال
273,416 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
64,000
11,362,615,920 ریال
270,538 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
397,731
10,571,526,069 ریال
251,703 $
25
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29212190
سایر اتیلن دی امین و املاح آن
96,000
10,565,424,000 ریال
251,558 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38237020
لوريل ميرستيل الكل
200,000
10,339,740,000 ریال
246,184 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
397,841
10,338,469,402 ریال
246,154 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
48,000
10,129,386,960 ریال
241,176 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
295,474
10,062,272,518 ریال
239,578 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
299,263
9,806,013,320 ریال
233,477 $
31
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38237020
لوريل ميرستيل الكل
199,990
9,750,698,641 ریال
232,159 $
32
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38231100
اسيد استئاريك
221,000
9,426,242,280 ریال
224,434 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
54,000
8,680,996,800 ریال
206,690 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
16,272
8,613,098,984 ریال
205,074 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
78,400
8,102,995,555 ریال
192,928 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
40,000
7,577,469,900 ریال
180,416 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
240,000
7,031,073,600 ریال
167,407 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
195,925
6,819,859,281 ریال
162,378 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
199,998
6,726,628,733 ریال
160,158 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
40,000
6,679,208,000 ریال
159,029 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28352900
سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم
110,000
6,580,849,800 ریال
156,687 $
42
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
73042400
ساير لوله ها براي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز
22,620
6,508,618,414 ریال
154,967 $
43
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29211100
مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آن ها
66,000
6,204,801,240 ریال
147,733 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
40,000
5,855,744,000 ریال
139,422 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
68,000
5,643,152,578 ریال
134,361 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
100,000
5,576,226,500 ریال
132,767 $
47
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
199,181
5,294,148,872 ریال
126,051 $
48
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
198,789
5,283,729,765 ریال
125,803 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
48,000
5,176,843,680 ریال
123,258 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ايرلند
28331100
سولفات دي سديم
1,000,000
5,009,406,000 ریال
119,272 $
مجموع کل (ریال): 817,533,781,457
مجموع کل (دلار): 19,465,089