آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 48 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
65,200,000
954,983,669,760 ریال
22,737,706 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
15,000,000
479,611,125,000 ریال
11,419,312 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,936,538
355,416,751,406 ریال
8,462,304 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,718,904
298,933,309,523 ریال
7,117,460 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,315,374
219,403,539,044 ریال
5,223,894 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
860,309
151,546,749,844 ریال
3,608,256 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
839,245
142,907,517,127 ریال
3,402,560 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
4,707,687
138,038,314,452 ریال
3,286,627 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
4,444,523
120,425,201,438 ریال
2,867,267 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
622,620
115,691,812,359 ریال
2,754,567 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
3,219,500
112,146,050,812 ریال
2,670,144 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
650,491
110,208,665,758 ریال
2,624,016 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
72029300
فرونيوبيوم.
75,000
91,862,471,953 ریال
2,187,202 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
2,949,114
83,644,470,613 ریال
1,991,535 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
2,952,621
82,269,583,089 ریال
1,958,800 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
466,031
78,504,510,145 ریال
1,869,155 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
2,955,320
74,460,985,080 ریال
1,772,881 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
372,742
65,994,965,988 ریال
1,571,309 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,967,164
57,244,097,098 ریال
1,362,955 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,482,000
49,240,072,535 ریال
1,172,383 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
277,521
47,208,596,424 ریال
1,124,014 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
1,967,149
47,191,135,263 ریال
1,123,598 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
99,000
36,940,117,500 ریال
879,527 $
24
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
988,000
31,939,011,060 ریال
760,453 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
163,135
28,922,038,756 ریال
688,620 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
986,049
28,056,548,841 ریال
668,013 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
157,527
27,931,403,726 ریال
665,033 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
984,662
23,879,585,976 ریال
568,562 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
59,400
20,533,846,014 ریال
488,901 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
72029300
فرونيوبيوم.
14,500
17,718,303,464 ریال
421,864 $
31
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
114,408
16,799,341,984 ریال
399,984 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
39,600
15,094,484,856 ریال
359,392 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
39,600
14,556,762,000 ریال
346,590 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
39,600
14,373,612,000 ریال
342,229 $
35
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
494,000
13,690,340,965 ریال
325,960 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
493,935
13,510,017,486 ریال
321,667 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
20,875
6,697,906,160 ریال
159,474 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
57,600
6,633,804,540 ریال
157,948 $
39
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
47032900
خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج
238,320
6,574,333,651 ریال
156,532 $
40
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
57,600
5,921,879,040 ریال
140,997 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
35040000
پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم.
20,380
5,820,490,616 ریال
138,583 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
20,875
5,609,660,122 ریال
133,563 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
38,400
4,814,532,600 ریال
114,632 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
38061000
كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني
100,000
4,803,540,000 ریال
114,370 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
38061000
كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني
100,000
4,803,540,000 ریال
114,370 $
46
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
19,200
2,035,252,944 ریال
48,458 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
38061000
كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني
40,000
1,844,880,000 ریال
43,926 $
48
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
69031090
ساير
4,104
245,424,400 ریال
5,843 $
مجموع کل (ریال): 4,236,684,253,412
مجموع کل (دلار): 100,873,436