آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بنگلادش گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور بنگلادش گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 37 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
3,032,600
186,886,559,766 ریال
4,449,680 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
2,716,717
175,834,477,913 ریال
4,186,535 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
2,709,000
154,882,747,812 ریال
3,687,684 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
2,349,000
141,649,993,714 ریال
3,372,619 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,978,000
126,200,413,014 ریال
3,004,772 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,975,000
118,776,371,422 ریال
2,828,009 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,705,200
108,923,817,384 ریال
2,593,424 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,975,000
102,529,140,264 ریال
2,441,170 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,644,000
90,702,201,383 ریال
2,159,576 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,339,000
82,305,181,008 ریال
1,959,647 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,395,000
78,222,616,711 ریال
1,862,443 $
12
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53071000
نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.
1,059,000
57,703,567,474 ریال
1,373,894 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
703,742
32,200,213,259 ریال
766,672 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
484,112
21,690,006,039 ریال
516,429 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
466,359
21,513,343,664 ریال
512,222 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
235,800
18,312,767,115 ریال
436,018 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
387,889
17,241,741,360 ریال
410,518 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
343,725
15,211,258,718 ریال
362,173 $
19
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
224,000
13,952,338,183 ریال
332,199 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
278,670
13,085,907,258 ریال
311,569 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
285,617
12,458,628,480 ریال
296,634 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
144,000
11,327,609,633 ریال
269,705 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
263,180
11,236,437,840 ریال
267,534 $
24
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
246,705
10,917,585,000 ریال
259,942 $
25
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
265,150
10,828,959,271 ریال
257,832 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
140,000
9,912,059,934 ریال
236,001 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
110,500
6,364,607,504 ریال
151,538 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
157,024
6,348,348,596 ریال
151,151 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
84,000
5,713,268,442 ریال
136,030 $
30
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
65,000
5,677,834,500 ریال
135,187 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
61,400
4,741,193,554 ریال
112,886 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53101000
پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده.
77,906
3,498,996,792 ریال
83,309 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
28,000
1,618,857,100 ریال
38,544 $
34
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
26,000
1,326,132,600 ریال
31,575 $
35
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
53072000
نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله.
28,000
1,295,276,255 ریال
30,840 $
36
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
24,000
1,179,432,980 ریال
28,082 $
37
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
11,402
506,100,625 ریال
12,050 $
مجموع کل (ریال): 1,682,775,992,567
مجموع کل (دلار): 40,066,093