آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تانزانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور تانزانيا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
9,586,080
99,460,482,418 ریال
2,368,107 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
5,774,440
64,383,366,112 ریال
1,532,937 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
5,624,080
58,545,224,075 ریال
1,393,934 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
4,488,910
50,605,950,204 ریال
1,204,904 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
2,689,480
28,443,761,856 ریال
677,232 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
2,459,683
28,064,670,315 ریال
668,206 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
2,681,080
24,920,657,380 ریال
593,349 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
07132040
نخود رنگی ( دسی ) غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
447,000
13,030,256,840 ریال
310,244 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
240,000
7,982,764,800 ریال
190,066 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
683,220
7,453,983,244 ریال
177,476 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
107,655
4,457,125,851 ریال
106,122 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
366,540
2,898,442,907 ریال
69,011 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانيا
26020000
سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد
110,970
1,269,661,926 ریال
30,230 $
مجموع کل (ریال): 391,516,347,928
مجموع کل (دلار): 9,321,818