آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 897 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
1,844,119
185,769,657,344 ریال
4,423,087 $
2
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
1,683,900
174,716,455,320 ریال
4,159,916 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
1,505,500
136,858,860,445 ریال
3,258,544 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
1,261,129
126,722,647,887 ریال
3,017,206 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
1,288,866
106,057,664,287 ریال
2,525,182 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
931,191
99,842,811,578 ریال
2,377,210 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
1,136,706
99,297,026,656 ریال
2,364,215 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
953,320
95,039,042,244 ریال
2,262,834 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
766,957
77,153,152,414 ریال
1,836,980 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
756,892
75,240,740,727 ریال
1,791,446 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
56,942
72,092,685,800 ریال
1,716,493 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
812,707
71,293,870,966 ریال
1,697,473 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
24,093
69,021,683,165 ریال
1,643,373 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
6,735
64,970,285,184 ریال
1,546,912 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
668,727
58,410,546,862 ریال
1,390,727 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
632,818
57,777,881,187 ریال
1,375,664 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
87141090
ساير
62,942
56,571,088,980 ریال
1,346,931 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
39076110
گر?د نساج?
1,835,000
54,643,959,804 ریال
1,301,047 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
639,844
54,015,987,720 ریال
1,286,095 $
20
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
635,758
51,896,788,004 ریال
1,235,638 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
569,579
48,407,306,409 ریال
1,152,555 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
13,658
48,043,157,985 ریال
1,143,885 $
23
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
653,179
47,178,400,582 ریال
1,123,295 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
84774000
ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي
75,790
43,351,852,826 ریال
1,032,187 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
458,053
43,014,083,823 ریال
1,024,145 $
26
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
8,987
42,926,954,625 ریال
1,022,070 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
17,435
37,847,525,000 ریال
901,132 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
985,629
37,726,800,198 ریال
898,257 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
312,031
36,667,414,143 ریال
873,034 $
30
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
230,000
35,889,763,480 ریال
854,518 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
781,668
35,030,803,396 ریال
834,067 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
960,000
34,957,207,200 ریال
832,314 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
27,400
34,863,499,006 ریال
830,083 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
360,376
34,624,750,959 ریال
824,399 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
474,251
34,605,143,443 ریال
823,932 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
406,140
33,768,785,213 ریال
804,019 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
12,802
33,203,216,140 ریال
790,553 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
246,884
32,219,884,015 ریال
767,140 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
958,575
32,022,346,851 ریال
762,437 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
491,791
31,455,704,696 ریال
748,945 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
494,882
31,029,296,119 ریال
738,793 $
42
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
351,519
30,545,764,625 ریال
727,280 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
450,397
30,206,964,146 ریال
719,213 $
44
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
51052900
فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (به استثناي بصورت توده)
38,500
29,452,592,000 ریال
701,252 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
17,969
27,392,769,570 ریال
652,209 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
327,681
27,083,959,596 ریال
644,856 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
351,051
26,817,587,863 ریال
638,514 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
32041310
رنگ هاي نساجي كاتيونيك
38,400
26,498,052,680 ریال
630,906 $
49
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
84472000
ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding)
33,845
26,171,294,570 ریال
623,126 $
50
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تايوان
72193300
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm.
255,357
25,662,990,774 ریال
611,024 $
مجموع کل (ریال): 2,826,058,708,507
مجموع کل (دلار): 67,287,113