آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 29 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84138200
بالابرهاي آبگونها
30,095
32,265,955,000 ریال
768,237 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84369900
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد
11,037
28,134,320,000 ریال
669,865 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
96190010
پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد
95,832
14,303,213,496 ریال
340,553 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069010
استابيلايزر
42,000
7,962,781,680 ریال
189,590 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069020
امولسيفاير
132,500
7,773,696,750 ریال
185,088 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069020
امولسيفاير
67,100
7,588,876,972 ریال
180,688 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34021190
ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
45,000
6,904,325,130 ریال
164,389 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34039990
ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني
28,000
6,292,786,100 ریال
149,828 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069010
استابيلايزر
10,000
4,736,900,000 ریال
112,783 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069010
استابيلايزر
24,500
4,596,229,050 ریال
109,434 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069010
استابيلايزر
24,500
4,329,247,020 ریال
103,077 $
12
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
14,198
3,685,566,533 ریال
87,752 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34021190
ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
22,500
3,364,027,975 ریال
80,096 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34021190
ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
22,500
3,326,241,370 ریال
79,196 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34021190
ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي
22,500
3,234,423,060 ریال
77,010 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
12,087
3,066,006,072 ریال
73,000 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
11,421
2,992,279,158 ریال
71,245 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
40,000
2,786,040,000 ریال
66,334 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069020
امولسيفاير
17,600
2,599,327,304 ریال
61,889 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
13,300
1,950,677,750 ریال
46,445 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
28470000
پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره
23,400
1,908,690,850 ریال
45,445 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34029020
پاك كننده هاي صنعتي
22,464
1,858,687,107 ریال
44,254 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
34029020
پاك كننده هاي صنعتي
22,464
1,837,861,071 ریال
43,759 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
21069020
امولسيفاير
24,500
1,714,242,460 ریال
40,815 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
540
939,692,011 ریال
22,374 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
195
200,300,580 ریال
4,769 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
32151100
مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
100
184,123,303 ریال
4,384 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
32081060
ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها
100
165,175,703 ریال
3,933 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
دانمارک
94035090
ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي
1,220
5,106,700 ریال
122 $
مجموع کل (ریال): 160,706,800,205
مجموع کل (دلار): 3,826,354