آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سري لانکا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور سري لانکا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 43 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,352,583
349,219,231,571 ریال
8,314,744 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,304,680
321,285,916,580 ریال
7,649,665 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,163,755
313,432,211,736 ریال
7,462,672 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,082,975
284,845,914,788 ریال
6,782,046 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,107,980
273,078,457,336 ریال
6,501,868 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
871,610
229,105,214,464 ریال
5,454,886 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
877,855
221,224,727,760 ریال
5,267,255 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
837,370
217,548,472,479 ریال
5,179,726 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
740,985
177,369,497,047 ریال
4,223,083 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
679,150
175,302,850,209 ریال
4,173,877 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
579,122
143,113,367,126 ریال
3,407,461 $
12
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
318,655
77,120,807,103 ریال
1,836,210 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
182,000
17,208,843,609 ریال
409,734 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
140,500
11,449,570,080 ریال
272,609 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
103,000
8,606,382,071 ریال
204,914 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
47,000
7,378,894,350 ریال
175,688 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
383,310
6,424,786,807 ریال
152,971 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
74,500
6,305,124,644 ریال
150,122 $
19
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
48101300
کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف
32,666
4,352,499,363 ریال
103,631 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
48101300
کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف
38,045
3,977,477,250 ریال
94,702 $
21
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
231,310
3,904,271,309 ریال
92,959 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
26140000
سنگ تتيان و کنسانتره هاي آن
52,000
3,510,068,640 ریال
83,573 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
206,370
3,347,430,752 ریال
79,701 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
207,280
2,985,906,615 ریال
71,093 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
118,040
1,921,836,874 ریال
45,758 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
102,540
1,795,089,272 ریال
42,740 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
120,210
1,764,854,398 ریال
42,020 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
56013000
پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي.
18,000
1,661,779,800 ریال
39,566 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
56013000
پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي.
18,000
1,593,241,848 ریال
37,934 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
56013000
پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي.
18,000
1,544,164,560 ریال
36,766 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
56013000
پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي.
18,000
1,526,997,252 ریال
36,357 $
32
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
50,700
1,332,814,560 ریال
31,734 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
51,050
882,345,084 ریال
21,008 $
34
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
76,800
842,670,541 ریال
20,064 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09101190
زنجبيل خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي
16,200
733,302,720 ریال
17,460 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
26,200
686,607,680 ریال
16,348 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
48109900
کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد
9,000
522,292,950 ریال
12,436 $
38
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
5,000
519,750,000 ریال
12,375 $
39
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
4,500
504,630,000 ریال
12,015 $
40
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049030
كوكوپيت
25,630
415,204,903 ریال
9,886 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
09061190
دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110
4,860
412,879,356 ریال
9,830 $
42
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
14049040
کاه و کلش حبوبات که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
25,600
292,725,043 ریال
6,970 $
43
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سري لانکا
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
40
92,034,000 ریال
2,191 $
مجموع کل (ریال): 2,881,143,144,530
مجموع کل (دلار): 68,598,648