آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 170 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
2,016,000
143,888,277,658 ریال
3,425,911 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
1,214,350
95,928,127,350 ریال
2,284,003 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
1,310,400
84,340,082,736 ریال
2,008,097 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
1,088,640
69,826,227,610 ریال
1,662,529 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
1,008,000
64,324,694,045 ریال
1,531,540 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
806,400
53,546,901,650 ریال
1,274,926 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
806,400
53,104,830,571 ریال
1,264,401 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
640,010
52,484,717,863 ریال
1,249,636 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
90308900
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر.
8,274
51,162,279,342 ریال
1,218,150 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
498,280
42,421,097,012 ریال
1,010,026 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
396,580
37,242,708,826 ریال
886,731 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
523,860
37,014,903,357 ریال
881,307 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
604,800
35,773,135,574 ریال
851,741 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
90221920
دستگاه هاي X-RAY براي بازرسي کالا به استثناي دستگاه هاي رديف 8705و90221910
10,260
32,302,714,716 ریال
341,828 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
520,460
31,631,329,986 ریال
753,127 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
28,694,039,270 ریال
683,191 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
3,516
27,990,409,400 ریال
666,438 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
3,548
26,580,238,955 ریال
632,863 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
26,399,555,946 ریال
628,561 $
20
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
275,030
25,052,030,370 ریال
596,477 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
403,200
24,662,163,456 ریال
587,194 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
302,400
22,565,948,630 ریال
537,284 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
84213100
صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز
17,701
21,160,564,440 ریال
503,823 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
16,885
19,905,730,191 ریال
473,946 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
224,320
17,088,867,707 ریال
406,878 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
126,560
16,323,133,439 ریال
388,646 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
241,920
14,538,917,803 ریال
346,165 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
14,325
14,007,778,253 ریال
333,519 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
16,310
13,325,090,031 ریال
317,264 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
2,800
13,272,883,840 ریال
316,021 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,940
13,163,067,160 ریال
313,406 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
1,566
11,195,950,200 ریال
266,570 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
27102000
روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها
163,296
10,932,646,533 ریال
260,301 $
34
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
10,217
9,688,198,990 ریال
230,671 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
4,901
9,588,550,960 ریال
228,299 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
11,174
9,546,678,180 ریال
227,302 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
28252000
اکسيد وهيدرو کسيدليتيم
10,000
8,931,750,000 ریال
212,661 $
38
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
1,172
8,598,022,344 ریال
204,715 $
39
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,652
8,105,701,378 ریال
192,993 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
64,000
8,020,905,344 ریال
190,974 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,481
7,948,583,098 ریال
189,252 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
100,800
7,857,672,581 ریال
187,087 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
6,934
7,486,528,536 ریال
178,251 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85340000
مدا رهاي چاپي
5,380
7,312,177,907 ریال
174,099 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
10,067
6,746,782,504 ریال
160,638 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
337,000
6,707,844,808 ریال
159,711 $
47
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
45,598
6,331,301,654 ریال
150,745 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
39199090
صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
41,703
6,271,352,102 ریال
149,318 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85366990
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک
1,813
6,156,178,106 ریال
146,576 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
6,955
5,856,682,022 ریال
139,445 $
مجموع کل (ریال): 1,363,005,954,434
مجموع کل (دلار): 32,025,237