آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 29 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
85142010
کوره ها وفرها که به وسیله القا عمل می کند
253,030
101,860,000,000 ریال
2,425,238 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84451100
ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines)
33,793
97,663,765,500 ریال
2,325,328 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
1,997,224
73,063,947,472 ریال
1,739,618 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,474,710
52,213,745,000 ریال
1,243,184 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
85142010
کوره ها وفرها که به وسیله القا عمل می کند
126,300
50,777,000,000 ریال
1,208,976 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
10,000
38,596,824,000 ریال
918,972 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
9,079
38,596,824,000 ریال
918,972 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
35061010
چسب گرماذوب در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
247,104
32,640,508,512 ریال
777,155 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84451300
ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines)
8,360
26,353,714,500 ریال
627,469 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
629,003
24,276,000,000 ریال
578,000 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
150,000
19,067,902,500 ریال
453,998 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
499,537
18,135,967,774 ریال
431,809 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84251110
انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر
177,720
16,749,976,000 ریال
398,809 $
14
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
129
8,884,641,554 ریال
211,539 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
46,079
5,716,393,366 ریال
136,105 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
44,989
5,586,744,119 ریال
133,018 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
76020000
قرا ضه وضايعات آلومينيوم.
122,830
4,265,755,700 ریال
101,566 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
84229010
اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
39,391
4,189,018,275 ریال
99,739 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
36,000
2,436,978,000 ریال
58,023 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
3,750
2,394,466,852 ریال
57,011 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
3,000
2,272,786,650 ریال
54,114 $
22
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
73269090
ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر
18,495
1,649,164,493 ریال
39,266 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
20,059
1,547,901,453 ریال
36,855 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
73269090
ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر
1,834
1,043,548,200 ریال
24,846 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
29161500
اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها
1,000
733,108,950 ریال
17,455 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
29329990
ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920
2,000
695,882,700 ریال
16,569 $
27
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
73044100
سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده)
2,322
488,074,008 ریال
11,621 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
85334090
ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور
452
395,484,362 ریال
9,416 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
400
165,185,280 ریال
3,933 $
مجموع کل (ریال): 632,461,309,220
مجموع کل (دلار): 15,058,604