آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور غنا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور غنا گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
869,919
74,177,376,176 ریال
1,766,128 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
798,180
66,535,742,451 ریال
1,584,184 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
550,660
47,908,434,654 ریال
1,140,677 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
446,220
41,224,376,352 ریال
981,533 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
495,800
40,356,136,800 ریال
960,860 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
383,530
33,647,962,768 ریال
801,142 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
299,115
25,042,763,860 ریال
596,256 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
249,460
21,802,180,350 ریال
519,100 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
79,930
5,336,000,972 ریال
127,048 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
54,120
4,685,003,366 ریال
111,548 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
49,420
4,548,676,104 ریال
108,302 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
48,440
3,005,795,877 ریال
71,567 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
03034200
يلوفين ( Thunnus albacares)
25,079
1,674,159,497 ریال
39,861 $
مجموع کل (ریال): 369,944,609,227
مجموع کل (دلار): 8,808,206