آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 33 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
249,746,000
2,977,131,955,238 ریال
70,884,094 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
30,017,007
1,028,026,958,287 ریال
24,476,832 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
80,000,000
975,900,237,750 ریال
23,235,720 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
69,299,971
782,200,865,240 ریال
18,623,830 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
60,832,000
706,821,060,192 ریال
16,829,073 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
46,650,000
645,951,890,475 ریال
15,379,807 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
13,000,000
180,195,093,000 ریال
4,290,359 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,488,084
47,589,219,548 ریال
1,133,077 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
28371100
سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم
140,000
19,328,673,000 ریال
460,206 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
28100010
اسيد بريک
500,000
18,687,577,500 ریال
444,942 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
223,380
16,319,733,311 ریال
388,565 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
498,000
15,837,895,450 ریال
377,093 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
500,000
15,748,749,000 ریال
374,970 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72029100
فروتيتانيوم و فرو سيليكوتيتانيوم
40,000
6,889,047,978 ریال
164,025 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
38237090
الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن
119,000
6,639,091,515 ریال
158,074 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
95,895
6,334,286,688 ریال
150,816 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
95,760
5,986,811,408 ریال
142,543 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
119,700
5,982,229,578 ریال
142,434 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
105,840
5,852,165,040 ریال
139,337 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
26151010
پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200
78,000
5,734,261,260 ریال
136,530 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
53,520
5,209,494,413 ریال
124,036 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
44,095
4,410,709,980 ریال
105,017 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
84624100
ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي
38,000
3,740,112,000 ریال
89,050 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
40022000
کائوچوي بوتادين (BR)
50,400
3,451,260,960 ریال
82,173 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
34,400
3,400,146,750 ریال
80,956 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
36,130
3,212,929,439 ریال
76,498 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
38247900
مخلوط هاي داراي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک داراي 2 يا بيشترهالوژن هاي مختل
20,000
2,349,454,680 ریال
55,939 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
28366000
کربنات باريم
108,000
2,344,209,120 ریال
55,815 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
20,764
1,948,501,875 ریال
46,393 $
30
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
20,500
1,915,308,440 ریال
45,603 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
28199010
اکسيد کروم
10,000
1,634,536,400 ریال
38,918 $
32
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
38249920
س?ل?کاژل به شکل پرک
20,000
1,297,491,000 ریال
30,893 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
39100010
س?ل?کون خم?ر? HTV
9,280
1,280,335,616 ریال
30,484 $
مجموع کل (ریال): 7,509,352,292,131
مجموع کل (دلار): 178,794,102