آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لهستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور لهستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 44 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
266,000
22,470,571,474 ریال
535,014 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
258,000
22,128,545,560 ریال
526,870 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
496,511
20,944,323,513 ریال
498,674 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
147,420
19,095,089,996 ریال
454,645 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
280,890
16,794,026,025 ریال
399,858 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
59022010
پارچه استخوان بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده
113,682
14,535,002,394 ریال
346,071 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
59022010
پارچه استخوان بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده
103,168
14,234,023,862 ریال
338,905 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
129,360
13,536,946,480 ریال
322,308 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
155,000
13,379,170,720 ریال
318,552 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
73121010
مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک
163,111
10,961,639,759 ریال
260,991 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
35,500
7,462,695,690 ریال
177,683 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
32,000
6,795,398,400 ریال
161,795 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
69,000
6,421,642,100 ریال
152,896 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123100
مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ)
96,000
6,307,722,048 ریال
150,184 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
72,000
6,045,329,680 ریال
143,936 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38121000
فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون
40,000
5,163,742,400 ریال
122,946 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
61,000
4,929,693,660 ریال
117,374 $
18
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
59021010
پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده
35,731
4,744,064,183 ریال
112,954 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
22,968
4,594,860,000 ریال
109,401 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
84773000
ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد
4,740
4,534,947,200 ریال
107,975 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
19,500
4,485,448,500 ریال
106,796 $
22
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
48059110
ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20% خميربکر (virgin pulp) به وزن حداكثر 150 گرم درمترمربع
21,983
4,477,680,000 ریال
106,611 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
48059110
ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20% خميربکر (virgin pulp) به وزن حداكثر 150 گرم درمترمربع
21,988
4,467,150,000 ریال
106,361 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
48059110
ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20% خميربکر (virgin pulp) به وزن حداكثر 150 گرم درمترمربع
21,883
4,452,390,000 ریال
106,009 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
20,000
4,381,548,600 ریال
104,323 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
90308900
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر.
1,160
4,279,772,000 ریال
101,899 $
27
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
20,000
4,274,470,200 ریال
101,773 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
41,900
4,067,733,312 ریال
96,851 $
29
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
73121010
مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک
56,588
4,063,437,151 ریال
96,749 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
73121010
مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک
56,450
4,056,550,628 ریال
96,585 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38121000
فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون
29,000
3,476,129,210 ریال
82,765 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069030
پودر حالت دهنده خوراکي
36,000
2,903,007,000 ریال
69,119 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
20,000
2,576,350,300 ریال
61,342 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
20,000
2,102,167,800 ریال
50,052 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
20,000
1,879,265,600 ریال
44,744 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
20,000
1,868,593,600 ریال
44,490 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
20,000
1,867,195,200 ریال
44,457 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
39094030
ا لکيل فنوليک (گريد چسب)
20,000
1,859,000,000 ریال
44,262 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
19019090
ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور
11,000
1,448,401,680 ریال
34,486 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
9,741
1,394,038,848 ریال
33,191 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
21,000
1,144,854,788 ریال
27,258 $
42
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
10,000
1,134,159,750 ریال
27,004 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
200
591,553,560 ریال
14,085 $
44
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
84136090
ساير تلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي، پره اي وپره پيستوني و حلزوني
390
456,617,330 ریال
10,872 $
مجموع کل (ریال): 292,786,950,201
مجموع کل (دلار): 6,971,116