آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 62 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29163930
ماده اوليه دارويي ايبو پروفن
27,000
27,938,358,000 ریال
665,199 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29163930
ماده اوليه دارويي ايبو پروفن
18,000
20,319,492,000 ریال
483,797 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
39129000
سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي
65,000
18,606,981,440 ریال
443,023 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29163930
ماده اوليه دارويي ايبو پروفن
18,000
17,664,696,000 ریال
420,588 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
27,000
16,950,180,000 ریال
403,576 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362210
ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده
5,500
15,203,133,000 ریال
361,979 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
7,980
14,539,799,034 ریال
346,186 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
39129000
سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي
49,000
13,397,872,659 ریال
318,997 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362700
ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده
66,000
12,897,557,200 ریال
307,085 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29241900
سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آن ها املاح مربوطه غير مذکور در جاي ديگر
10,000
12,601,599,000 ریال
300,038 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29242950
متوكاربامول
8,000
11,187,091,200 ریال
266,359 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362210
ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده
3,750
10,950,410,440 ریال
260,724 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29054300
مانيتول
36,000
9,810,981,000 ریال
233,595 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29054300
مانيتول
36,000
9,168,818,400 ریال
218,305 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29304000
متيونين
70,000
8,772,225,000 ریال
208,862 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29163930
ماده اوليه دارويي ايبو پروفن
9,000
8,717,058,000 ریال
207,549 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
4,600
8,538,972,380 ریال
203,309 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
1,800
8,285,499,960 ریال
197,274 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29304000
متيونين
60,000
7,921,524,000 ریال
188,608 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29393000
كافئين و املاح آن
10,000
7,662,107,000 ریال
182,431 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
28112200
دي اکسيد سيليسيم
15,840
7,658,725,536 ریال
182,351 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362700
ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده
44,000
7,619,304,000 ریال
181,412 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
38246000
سوربيتول (به استثناي آن هايي که مشمول شماره فرعي290544است)
154,000
7,232,309,640 ریال
172,198 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
2,000
7,126,747,000 ریال
169,684 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
39123110
كربوكسي متيل سلولز و املاح ان گريد خوركي
5,000
6,872,935,693 ریال
163,641 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
39129000
سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي
20,000
5,052,894,774 ریال
120,307 $
27
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29094900
ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
6,000
4,726,644,300 ریال
112,539 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
40118090
سا?ر
14,394
4,651,807,050 ریال
110,757 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
40118090
سا?ر
14,394
4,503,960,450 ریال
107,237 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
2,600
4,486,520,212 ریال
106,822 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
1,900
4,271,646,330 ریال
101,706 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
13,125
3,798,980,595 ریال
90,452 $
33
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
17029090
ساير قندها و شكرها غير مذكور
112,500
3,756,198,938 ریال
89,433 $
34
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
1,880
3,481,127,550 ریال
82,884 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29251100
ساكارين و املاح آن
5,000
3,463,320,000 ریال
82,460 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
700
3,371,697,000 ریال
80,278 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
11082000
اينولين
20,000
3,207,217,160 ریال
76,362 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
500
3,183,100,400 ریال
75,788 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362800
ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده
7,500
2,906,212,500 ریال
69,196 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29054300
مانيتول
9,000
2,441,451,600 ریال
58,130 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
11082000
اينولين
10,000
1,853,312,125 ریال
44,126 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29252990
ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم
3,000
1,732,432,050 ریال
41,248 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
500
1,453,955,770 ریال
34,618 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29225090
سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور
1,000
1,395,834,600 ریال
33,234 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
1,000
1,261,414,400 ریال
30,034 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
300
1,146,568,500 ریال
27,299 $
47
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362920
نيكوتينيك اسيد (نياسين)
4,400
1,142,004,650 ریال
27,191 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
600
1,045,594,280 ریال
24,895 $
49
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
800
864,365,300 ریال
20,580 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لوکزامبورگ
21069010
استابيلايزر
3,000
849,253,020 ریال
20,220 $
مجموع کل (ریال): 367,691,891,136
مجموع کل (دلار): 8,754,566