آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ليتواني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ليتواني گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
70,379,040
834,184,107,224 ریال
19,861,526 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
30,400,000
360,427,556,000 ریال
8,581,608 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
3,000,000
36,279,834,000 ریال
863,806 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
19019010
خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388
75,000
5,585,160,000 ریال
132,980 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
19019010
خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388
16,000
1,023,946,000 ریال
24,380 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
27030010
پيت ماس
111,686
889,159,822 ریال
21,170 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
27030010
پيت ماس
47,320
740,324,038 ریال
17,627 $
مجموع کل (ریال): 1,239,130,087,084
مجموع کل (دلار): 29,503,097