آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مالزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور مالزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 525 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
22,664,773
674,524,847,360 ریال
16,060,115 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
12,498,163
335,629,368,563 ریال
7,991,175 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
2,797,720
187,637,958,512 ریال
4,467,570 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
2,932,480
187,362,581,365 ریال
4,461,014 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
2,364,800
162,158,123,184 ریال
3,860,908 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
2,235,440
145,015,150,827 ریال
3,452,742 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
407,441
134,650,152,672 ریال
3,205,956 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,676,040
113,435,026,809 ریال
2,700,834 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
1,612,800
111,771,184,095 ریال
2,661,219 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
140,000
110,758,209,691 ریال
2,637,100 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,654,080
105,704,069,006 ریال
2,516,764 $
12
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,557,200
101,425,210,314 ریال
2,414,886 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
1,735,800
101,351,402,419 ریال
2,413,129 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,590,480
100,538,215,310 ریال
2,393,767 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
289,484
90,487,708,416 ریال
2,154,469 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
1,318,000
80,034,800,483 ریال
1,905,590 $
17
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,135,520
79,275,113,624 ریال
1,887,503 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
975,845
75,363,918,949 ریال
1,794,379 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
1,008,000
72,525,505,848 ریال
1,726,798 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
1,205,200
70,031,608,503 ریال
1,667,419 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
990,225
65,816,166,150 ریال
1,567,052 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
907,200
64,512,355,824 ریال
1,536,008 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
987,840
64,479,286,602 ریال
1,535,221 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
907,200
61,774,172,679 ریال
1,470,814 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
907,200
61,157,019,974 ریال
1,456,120 $
26
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
944,600
58,390,940,003 ریال
1,390,260 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
973,220
58,120,253,072 ریال
1,383,816 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
415,140
58,120,227,564 ریال
1,383,815 $
29
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15119020
R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي
1,575,000
57,318,823,800 ریال
1,364,734 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
717,653
55,190,282,750 ریال
1,314,054 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
716,917
54,109,848,607 ریال
1,288,330 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40011000
شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار
856,880
52,563,919,198 ریال
1,251,522 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
1,009,500
51,994,990,064 ریال
1,237,976 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
745,920
51,392,038,620 ریال
1,223,620 $
35
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40025100
لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين
710,599
51,068,431,629 ریال
1,215,915 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
705,600
50,527,300,522 ریال
1,203,031 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
64,841
49,745,524,981 ریال
1,184,417 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
725,760
49,534,425,617 ریال
1,179,391 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
874,050
48,954,990,892 ریال
1,165,595 $
40
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
893,000
47,999,867,594 ریال
1,142,854 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
664,514
47,800,791,377 ریال
1,138,114 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
38237020
لوريل ميرستيل الكل
801,540
47,281,605,616 ریال
1,125,753 $
43
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
1,030,475
45,350,256,596 ریال
1,079,768 $
44
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
645,120
43,999,609,551 ریال
1,047,610 $
45
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
40025100
لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين
588,299
42,128,409,560 ریال
1,003,057 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15131990
روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن
845,120
41,902,660,800 ریال
997,682 $
47
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
529,334
40,412,415,936 ریال
962,200 $
48
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
52,000
38,988,038,700 ریال
928,287 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15162010
روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)
628,250
38,498,342,035 ریال
916,627 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
29157090
ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي
641,500
37,086,307,460 ریال
883,007 $
مجموع کل (ریال): 4,575,899,459,723
مجموع کل (دلار): 108,949,987