آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 2822 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
72,476,840
2,730,962,977,229 ریال
65,022,928 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
68,869,000
2,504,664,023,552 ریال
59,634,858 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
58,544,000
2,143,158,357,000 ریال
51,027,580 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
52,262,000
1,896,947,235,720 ریال
45,165,410 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
50,613,200
1,854,081,729,602 ریال
44,144,803 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
48,324,240
1,634,453,969,956 ریال
38,915,571 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
36,344,360
1,320,361,743,577 ریال
31,437,184 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
31,365,600
1,285,552,910,400 ریال
30,608,403 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
29,800,000
1,106,799,362,080 ریال
26,352,366 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
28,097,000
1,061,291,521,495 ریال
25,268,846 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
13,488,000
572,751,303,283 ریال
13,636,936 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
2,504,910
464,514,606,930 ریال
11,059,872 $
13
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
2,408,593
464,192,006,788 ریال
11,052,191 $
14
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
28,863,000
444,680,118,540 ریال
10,587,622 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
2,269,290
409,340,231,198 ریال
9,746,196 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
27,532,000
387,752,979,040 ریال
9,232,214 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
2,109,243
382,380,735,868 ریال
9,104,303 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
14,801,745
362,165,961,298 ریال
8,622,999 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
469,525
315,224,789,586 ریال
7,505,352 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,633,330
297,396,402,509 ریال
7,080,867 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
11,655,398
295,352,766,080 ریال
7,032,209 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,627,945
291,651,062,493 ریال
6,944,073 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
10,961,468
290,678,759,763 ریال
6,920,923 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,497,229
284,395,766,975 ریال
6,771,328 $
25
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,512,640
276,970,451,458 ریال
6,594,535 $
26
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
10,978,867
270,987,697,562 ریال
6,452,088 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
6,832,000
269,156,998,000 ریال
6,408,500 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,592,930
267,243,603,070 ریال
6,362,943 $
29
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,256,910
239,471,080,796 ریال
5,701,692 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
8,603,640
230,541,542,313 ریال
5,489,084 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,255,673
223,864,779,048 ریال
5,330,114 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
09024010
چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
1,337,310
223,444,859,829 ریال
5,320,116 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,872,000
204,102,210,358 ریال
4,859,576 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
7,503,498
195,100,531,475 ریال
4,645,251 $
35
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
76,000
193,735,455,000 ریال
4,612,749 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,577,000
187,849,202,855 ریال
4,472,600 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
35,450
181,722,600,000 ریال
4,326,729 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,254,600
175,283,270,766 ریال
4,173,411 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
4,282,000
172,651,819,550 ریال
4,110,758 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
6,866,502
172,575,745,141 ریال
4,108,946 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
29,000
165,100,882,000 ریال
3,930,973 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
2,018,448
154,975,284,560 ریال
3,689,888 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
52,500
154,675,470,000 ریال
3,682,749 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
5,033,276
133,017,511,537 ریال
3,167,084 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
3,018,000
125,758,293,744 ریال
2,994,245 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
84552100
ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات
151,301
122,851,970,937 ریال
2,925,047 $
47
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
12074000
دانه كنجد حتي خرد شده
1,767,325
121,738,957,640 ریال
2,898,547 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
4,414,443
117,147,667,820 ریال
2,789,230 $
49
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
3,189,914
109,169,521,749 ریال
2,599,274 $
50
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
84381000
ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند
205,208
107,998,360,750 ریال
2,571,390 $
مجموع کل (ریال): 27,597,887,088,920
مجموع کل (دلار): 657,092,553