آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ويتنام گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور ويتنام گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 85 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
651,200
71,180,828,528 ریال
1,694,782 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
320,480
54,868,118,782 ریال
1,306,384 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
487,450
51,761,674,942 ریال
1,232,421 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
460,800
51,679,935,421 ریال
1,230,475 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
460,800
50,984,473,545 ریال
1,213,916 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
286,480
50,673,129,134 ریال
1,206,503 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
480,000
50,166,972,334 ریال
1,194,452 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
237,960
41,172,607,729 ریال
980,300 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
217,920
41,012,258,328 ریال
976,482 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
364,800
40,725,133,615 ریال
969,646 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
403,200
38,789,932,800 ریال
923,570 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
187,060
34,556,414,101 ریال
822,772 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
193,000
34,350,934,540 ریال
817,879 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
288,000
30,543,372,030 ریال
727,223 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
268,800
29,791,317,995 ریال
709,317 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
894,900
28,826,429,310 ریال
686,344 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
249,600
26,592,063,773 ریال
633,144 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
160,000
26,380,049,240 ریال
628,096 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
476,200
24,238,917,340 ریال
577,117 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
145,940
23,990,662,472 ریال
571,206 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
23099010
خوراك آماده آبزيان
400,000
22,721,537,417 ریال
540,989 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
192,000
21,936,316,056 ریال
522,293 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
106,920
19,947,080,940 ریال
474,930 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
106,010
17,384,049,718 ریال
413,906 $
25
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09011190
قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور
153,600
16,598,718,201 ریال
395,208 $
26
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
24,000
12,332,718,000 ریال
293,636 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
240,780
12,226,086,060 ریال
291,097 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
245,500
11,780,776,585 ریال
280,495 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84716090
ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر
1,844
11,168,572,960 ریال
265,918 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09061190
دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110
106,200
9,783,066,410 ریال
232,930 $
31
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84716090
ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر
2,475
9,649,764,900 ریال
229,756 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
73066110
لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر
100,278
8,306,068,500 ریال
197,764 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84716090
ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر
2,963
7,982,441,600 ریال
190,058 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
70191100
رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS) که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتر بيشتر نباشد ازالياف شيشه اي
120,000
7,697,515,000 ریال
183,274 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
22,400
6,862,800,000 ریال
163,400 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84705090
ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاه هاي كارت خوان
2,600
5,661,635,500 ریال
134,801 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
206,500
5,647,686,040 ریال
134,469 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09061190
دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110
54,660
5,392,590,424 ریال
128,395 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
85269290
دستگاه بازگشایی قفل های ریموت دار با تنظیم وارسال امواج
581
5,305,377,971 ریال
126,319 $
40
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
37,953
4,935,617,883 ریال
117,515 $
41
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84705090
ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاه هاي كارت خوان
2,404
4,932,811,650 ریال
117,448 $
42
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
29,095
4,894,892,466 ریال
116,545 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
08011900
نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده
176,383
4,690,693,941 ریال
111,683 $
44
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
09041190
فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي
25,000
3,985,261,140 ریال
94,887 $
45
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
105,600
3,772,417,440 ریال
89,819 $
46
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
84716090
ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر
813
3,646,571,500 ریال
86,823 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
44170000
ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب
52,300
3,645,255,600 ریال
86,792 $
48
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
39205900
صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا
41,609
3,512,399,895 ریال
83,629 $
49
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
21011110
قهوه قابل حل ( قهوه فوری )
15,000
3,466,948,080 ریال
82,546 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ويتنام
08011100
نارگيل رنده خشک کرده
51,000
3,434,231,477 ریال
81,767 $
مجموع کل (ریال): 1,065,587,129,313
مجموع کل (دلار): 25,371,121