آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 57 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
9,960,000
359,779,236,264 ریال
8,566,172 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
5,640,000
238,863,264,325 ریال
5,687,221 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
5,158,000
193,882,410,818 ریال
4,616,248 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,744,000
151,532,759,542 ریال
3,607,923 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,600,000
151,302,708,186 ریال
3,602,445 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,767,000
147,167,428,848 ریال
3,503,986 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,896,000
78,731,050,152 ریال
1,874,549 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
2,280,000
73,624,013,880 ریال
1,752,953 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
1,608,000
58,967,361,072 ریال
1,403,985 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
1,266,779
55,769,399,163 ریال
1,327,843 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72121000
محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600ميليمتر، ابکاري شده ياا ندودشده باقلع.
1,146,282
49,829,507,711 ریال
1,186,417 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72121000
محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600ميليمتر، ابکاري شده ياا ندودشده باقلع.
966,647
41,878,307,321 ریال
997,103 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
853,575
37,008,407,561 ریال
881,153 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72121000
محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600ميليمتر، ابکاري شده ياا ندودشده باقلع.
849,935
36,717,975,176 ریال
874,238 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
247,040
35,074,572,891 ریال
835,109 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
960,000
29,718,536,640 ریال
707,584 $
17
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
195,520
27,119,057,566 ریال
645,692 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
528,000
26,066,040,000 ریال
620,620 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
559,017
24,010,798,415 ریال
571,686 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
169,200
23,468,415,201 ریال
558,772 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
480,000
22,628,532,960 ریال
538,775 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
473,219
20,720,293,655 ریال
493,340 $
23
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
497,702
20,067,418,843 ریال
477,796 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72121000
محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600ميليمتر، ابکاري شده ياا ندودشده باقلع.
341,203
14,566,051,222 ریال
346,811 $
25
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
330,546
13,473,972,178 ریال
320,809 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
10062000
برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي)
400,000
13,122,720,000 ریال
312,446 $
27
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72121000
محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600ميليمتر، ابکاري شده ياا ندودشده باقلع.
290,641
12,334,719,970 ریال
293,684 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
86,480
11,994,967,769 ریال
285,594 $
29
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
60,160
8,344,325,405 ریال
198,674 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
84303900
ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ يا کوه و حفر تونل (غيرخودرو)
23,000
7,300,440,000 ریال
173,820 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
147,222
6,174,162,034 ریال
147,004 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
05069000
استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-cores)(به استثناي ا وسئين) كارنشده
210,000
5,992,416,150 ریال
142,677 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
05069000
استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-cores)(به استثناي ا وسئين) كارنشده
168,000
5,956,389,600 ریال
141,819 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
3,873
5,588,168,299 ریال
133,052 $
35
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
74072900
ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده.
5,960
4,353,598,512 ریال
103,657 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
38,000
3,978,972,400 ریال
94,737 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
76041000
ميله، پروفيل ا ز آلومينيوم غيرممزوج.
1,818
3,713,220,000 ریال
88,410 $
38
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
84602900
ماشين هاي سنگ زني براي فلزات، غير از سطوح تخت، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر
18,100
3,286,350,000 ریال
78,246 $
39
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
84602900
ماشين هاي سنگ زني براي فلزات، غير از سطوح تخت، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر
15,300
2,713,456,900 ریال
64,606 $
40
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
53,100
2,655,811,368 ریال
63,234 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
82129010
تيغ دولبه بدون دسته
1,760
2,497,532,700 ریال
59,465 $
42
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
05069000
استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-cores)(به استثناي ا وسئين) كارنشده
84,820
2,420,365,418 ریال
57,628 $
43
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
05069000
استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-cores)(به استثناي ا وسئين) كارنشده
74,500
2,125,880,968 ریال
50,616 $
44
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
710
1,582,132,275 ریال
37,670 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
4,950
1,564,836,000 ریال
37,258 $
46
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
84602300
سایر ماشین های سنگ زنی سیلندری با کنترلی شماره های
7,230
1,564,149,600 ریال
37,242 $
47
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
12119099
ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر
26,580
1,402,414,093 ریال
33,391 $
48
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
90184992
اجزاء وقطعات سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
1,320
1,300,117,266 ریال
30,955 $
49
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
72101200
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع
28,469
1,294,277,009 ریال
30,816 $
50
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
82122000
تيغه هاي خود ترا ش ا يمني (ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده به شکل نوا ر).
2,852
1,271,147,593 ریال
30,265 $
مجموع کل (ریال): 2,046,500,090,919
مجموع کل (دلار): 48,726,196