آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کویت گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور کویت گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
604,800
40,636,502,968 ریال
967,536 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
604,800
39,337,883,021 ریال
936,616 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
604,800
38,663,801,568 ریال
920,567 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
504,000
33,049,661,904 ریال
786,897 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
28,264,724,168 ریال
672,970 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
27,855,841,306 ریال
663,234 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
403,200
26,291,613,681 ریال
625,991 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
40012200
کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق
302,400
19,603,162,253 ریال
466,742 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
29181590
ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور
12,000
2,817,446,400 ریال
67,082 $
مجموع کل (ریال): 256,520,637,269
مجموع کل (دلار): 6,107,635