آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي



آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 39 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,362,774
279,351,013,896 ریال
6,651,215 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
2,089,192
256,416,588,757 ریال
6,105,157 $
3
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
1,092,204
177,355,660,840 ریال
4,222,754 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
983,280
150,073,972,659 ریال
3,573,190 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
462,080
95,046,294,698 ریال
2,263,007 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
2,138,960
71,494,164,775 ریال
1,702,242 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
362,954
61,460,510,819 ریال
1,463,345 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
331,200
48,952,590,670 ریال
1,165,538 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
437,635
48,377,994,065 ریال
1,151,857 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
1,327,840
42,520,187,757 ریال
1,012,385 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
1,276,770
34,865,901,395 ریال
830,141 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
983,780
30,984,646,451 ریال
737,730 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
872,820
29,296,727,213 ریال
697,541 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
600,080
23,275,994,252 ریال
554,190 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
184,235
14,636,418,005 ریال
348,486 $
16
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
114,477
13,143,602,345 ریال
312,943 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
63,896
12,810,353,699 ریال
305,008 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
67,120
11,032,089,271 ریال
262,669 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
311,700
10,923,006,238 ریال
260,072 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
305,245
10,834,565,060 ریال
257,966 $
21
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
16,000
9,078,353,208 ریال
216,151 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
115,200
7,574,112,000 ریال
180,336 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
29072100
رزورسينول و املاح آن
10,000
6,573,768,000 ریال
156,518 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
89,782
6,350,257,409 ریال
151,197 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
44,290
5,933,831,018 ریال
141,282 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
55039000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، که در جاي ديگرگفته نشده، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده
51,840
5,802,020,378 ریال
138,143 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
69,120
5,584,847,616 ریال
132,973 $
28
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
115,440
4,045,402,085 ریال
96,319 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
52,800
3,257,112,144 ریال
77,550 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
85158090
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر
3,500
3,056,254,520 ریال
72,768 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
6,000
2,879,168,400 ریال
68,552 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
55099200
ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت
6,000
2,729,401,200 ریال
64,986 $
33
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
21,784
2,391,708,710 ریال
56,945 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
29291090
ساير ایزو سیانات ها
4,000
1,412,561,880 ریال
33,632 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
10,944
1,066,980,490 ریال
25,404 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
480
928,944,600 ریال
22,118 $
37
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
27101930
روغن ترانسفور ماتور
14,400
716,728,655 ریال
17,065 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
960
427,552,992 ریال
10,180 $
39
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
38160090
ککک ساير
200
34,696,170 ریال
826 $
مجموع کل (ریال): 1,492,695,984,340
مجموع کل (دلار): 35,540,381