آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيرازآمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيراز 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
1,317,984
229,923,917,507 ریال
5,474,379 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
753,597
136,104,789,258 ریال
3,240,590 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
600,766
112,503,540,523 ریال
2,678,656 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
575,441
107,362,514,483 ریال
2,556,250 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
196,897
36,835,464,577 ریال
877,035 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
191,018
36,173,859,435 ریال
861,282 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
80,980
14,923,445,664 ریال
355,320 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
برزيل
02023090
ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
55,530
9,620,469,134 ریال
229,059 $
مجموع کل (ریال): 683,448,000,581
مجموع کل (دلار): 16,272,571