آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيرازآمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي شيراز 334 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
280,561
98,418,165,000 ریال
2,343,290 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
43,405
68,255,197,186 ریال
1,625,124 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
248,476
31,956,225,164 ریال
760,863 $
4
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
20,781
31,409,146,175 ریال
747,837 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
37,572
31,105,780,768 ریال
740,614 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
311,016
29,671,802,220 ریال
706,471 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
192,108
24,064,424,047 ریال
572,962 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76061220
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر
192,046
23,534,339,380 ریال
560,341 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
68,362
21,801,912,298 ریال
519,093 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
119,663
20,336,136,752 ریال
484,194 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
209,650
19,500,894,188 ریال
464,307 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
31059090
سايرکودهاي غير مذکور
78,000
17,651,091,840 ریال
420,264 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
44,023
15,080,214,800 ریال
359,053 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
43,289
15,080,214,800 ریال
359,053 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
42,532
14,892,314,360 ریال
354,579 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
28421090
سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص
300,000
14,731,084,936 ریال
350,740 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
144,052
13,536,517,800 ریال
322,298 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
39019000
ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي
255,648
13,035,919,026 ریال
310,379 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
148,215
12,983,193,050 ریال
309,124 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
144,566
12,408,546,500 ریال
295,442 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76061220
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر
104,938
12,260,140,200 ریال
291,908 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
85,297
12,031,954,200 ریال
286,475 $
23
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
7,475
11,577,055,908 ریال
275,644 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
31,846
11,391,980,739 ریال
271,238 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
57,704
11,284,518,000 ریال
268,679 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
5,400
10,662,582,186 ریال
253,871 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
82,862
10,609,737,600 ریال
252,613 $
28
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
78,360
10,358,745,600 ریال
246,637 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
115,550
10,292,737,080 ریال
245,065 $
30
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
83,545
10,051,459,744 ریال
239,320 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
63,792
9,483,359,040 ریال
225,794 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
13,558
9,032,659,499 ریال
215,063 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
98871184
با ساخت داخل 40 درصد وب?شتر به­استثنا? لاست?ک
75,780
8,801,683,632 ریال
209,564 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
27101930
روغن ترانسفور ماتور
106,800
8,743,951,200 ریال
208,189 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76061220
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت0.35 ميليمتر وعرض حداکثر 1800 ميليمتر
70,187
8,729,658,717 ریال
207,849 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84211900
ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد
5,814
8,721,376,344 ریال
207,652 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
70,004
8,703,822,010 ریال
207,234 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
15,822
7,840,191,859 ریال
186,671 $
39
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85471010
محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر از اكسيدهاي فلزي
69,424
7,604,329,720 ریال
181,055 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
32,000
7,354,835,520 ریال
175,115 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
32,000
7,293,484,160 ریال
173,654 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
29033990
سایر مشتقات هالوژنه هیدروکربورها غیر مذکور در جای دیگر
46,512
6,969,453,512 ریال
165,939 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
27101930
روغن ترانسفور ماتور
85,440
6,875,739,648 ریال
163,708 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
90308900
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر.
3,573
6,665,870,000 ریال
158,711 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
76069240
کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/.
52,634
6,546,485,335 ریال
155,869 $
46
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
29033990
سایر مشتقات هالوژنه هیدروکربورها غیر مذکور در جای دیگر
39,542
6,484,732,582 ریال
154,398 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85462021
مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي
68,524
6,213,454,069 ریال
147,939 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
72199000
محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده
214,652
6,201,856,047 ریال
147,663 $
49
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
20,268
6,194,714,520 ریال
147,493 $
50
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چين
84472000
ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding)
18,040
5,887,110,000 ریال
140,169 $
مجموع کل (ریال): 790,322,798,961
مجموع کل (دلار): 18,817,207