آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 7 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
10059010
ذرت دامي
8,566,850
89,371,812,185 ریال
2,127,900 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
10039000
جو به استثناي بذر
5,104,106
54,673,913,913 ریال
1,301,760 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
10059010
ذرت دامي
2,851,850
29,186,711,270 ریال
694,922 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
10039000
جو به استثناي بذر
2,872,579
28,440,950,675 ریال
677,165 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
393,158
8,076,991,262 ریال
192,309 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
10039000
جو به استثناي بذر
600,894
6,650,223,884 ریال
158,339 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
اتريش
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
25,159
687,827,279 ریال
16,377 $
مجموع کل (ریال): 217,088,430,468
مجموع کل (دلار): 5,168,772