آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 41 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
9,668,230
403,831,397,159 ریال
9,615,033 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
26,733,828
293,085,933,041 ریال
6,978,237 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
23,206,454
255,975,004,955 ریال
6,094,643 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
21,581,327
232,356,090,552 ریال
5,532,288 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
20,341,195
223,966,517,301 ریال
5,332,536 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
20,057,661
219,245,108,549 ریال
5,220,122 $
7
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
8,560,435
89,210,690,928 ریال
1,447,493 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
7,400,000
82,141,075,100 ریال
1,955,740 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
7,628,177
76,913,417,207 ریال
1,831,272 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10019920
گندم معمولي
5,998,540
73,557,969,030 ریال
1,751,380 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
5,853,405
63,844,115,028 ریال
1,520,098 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
5,812,354
59,275,710,315 ریال
1,411,326 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
5,389,676
58,187,933,697 ریال
1,385,427 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
5,622,248
55,359,602,948 ریال
1,318,086 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
4,032,120
40,235,456,968 ریال
957,987 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,250,000
37,762,132,500 ریال
899,098 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10011900
گندم دروم به استثنای بذر آن
2,999,980
35,958,868,773 ریال
856,164 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
2,989,158
35,829,152,431 ریال
853,075 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
3,307,724
35,655,528,264 ریال
848,941 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,805,640
31,707,926,432 ریال
754,951 $
21
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,937,590
30,631,619,847 ریال
729,324 $
22
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,850,341
30,609,524,318 ریال
728,798 $
23
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,950,634
30,498,175,153 ریال
726,147 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
2,906,211
30,302,016,104 ریال
721,477 $
25
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
2,797,350
27,862,171,065 ریال
663,385 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
2,999,011
26,860,552,052 ریال
639,537 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10039000
جو به استثناي بذر
2,688,122
26,630,993,381 ریال
634,071 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
781,702
24,349,645,950 ریال
579,753 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
8,209
19,193,977,846 ریال
456,999 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
1,912,800
19,168,373,470 ریال
456,390 $
31
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
1,134,889
15,529,578,168 ریال
369,752 $
32
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
604,203
15,223,824,226 ریال
362,472 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
600,333
8,798,629,732 ریال
209,491 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48026100
سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي
248,486
7,292,491,682 ریال
173,631 $
35
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
295,568
7,168,389,613 ریال
170,676 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
178,779
4,009,647,736 ریال
95,468 $
37
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
98,264
3,379,612,714 ریال
80,467 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
44,933
1,572,509,150 ریال
37,441 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
142,618
1,482,109,026 ریال
35,288 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
38241000
چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري
8,600
1,209,462,750 ریال
28,797 $
41
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربي
38249100
مخلوط و فرآورده­ها? عمدتاً متشکل از (5-ات?ل-2-مت?ل-2-اکس?دو oxido-1و3و2-د?­اکسافسف?نان-5-ا?لyl) مت?ل مت?ل مت?ل فسفونات و ب?س bis [(5- ات?ل-2- مت?ل-2- اکس?دو oxido-1و3و2-د? اکسافسف?نان -5-ا?لyl) مت?ل] مت?ل فسفونات
8,600
619,313,550 ریال
14,746 $
مجموع کل (ریال): 2,736,492,248,711
مجموع کل (دلار): 64,478,007