آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 18 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
10,963,196
116,812,658,309 ریال
2,781,254 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,668,115
88,356,743,394 ریال
2,103,732 $
3
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
7,373,920
74,403,266,031 ریال
1,771,506 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
6,341,492
62,399,742,251 ریال
1,485,708 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
2,999,498
56,569,437,463 ریال
1,346,891 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
3,945,628
42,923,075,143 ریال
1,021,978 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
3,657,652
37,282,143,344 ریال
887,670 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,438,906
24,129,228,619 ریال
574,505 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
1,455,490
15,591,450,491 ریال
371,225 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
612,060
9,041,162,081 ریال
215,266 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
851,292
8,887,336,398 ریال
211,603 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
671,559
7,043,103,232 ریال
167,693 $
13
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
99,884
2,732,541,140 ریال
65,061 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
178,751
2,434,716,602 ریال
57,969 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
160,086
1,714,910,655 ریال
40,831 $
16
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
10059010
ذرت دامي
145,417
1,557,656,058 ریال
37,087 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
23,730
707,628,600 ریال
16,848 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکيه
28112990
سایر ترکیبات اکسیژنه غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر مذکور در جای دیگر
15,000
554,130,000 ریال
13,194 $
مجموع کل (ریال): 553,140,929,811
مجموع کل (دلار): 13,170,021