آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
6,141,083
63,478,545,381 ریال
1,511,394 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
2,757,837
54,798,221,190 ریال
1,304,720 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10059010
ذرت دامي
2,942,799
30,817,506,351 ریال
733,750 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10059010
ذرت دامي
2,494,335
27,386,314,426 ریال
652,055 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
2,512,800
27,266,606,388 ریال
649,205 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
2,296,985
24,299,861,998 ریال
578,568 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10059010
ذرت دامي
1,569,404
15,988,422,431 ریال
380,677 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10059010
ذرت دامي
1,440,000
14,670,109,440 ریال
349,288 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
475,585
4,648,382,058 ریال
110,676 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
256,329
2,643,724,103 ریال
62,946 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سويس
10039000
جو به استثناي بذر
200,000
2,138,491,600 ریال
50,916 $
مجموع کل (ریال): 268,136,185,366
مجموع کل (دلار): 6,384,195