آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 62 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
22,404,183
235,147,080,712 ریال
5,598,740 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
20,451,716
207,166,332,602 ریال
4,932,532 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
18,263,101
200,856,082,030 ریال
4,782,288 $
4
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
17,615,584
175,927,886,862 ریال
4,188,759 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
16,806,923
157,850,852,586 ریال
3,758,354 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
14,512,752
147,163,377,446 ریال
3,503,890 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
16,289,516
147,026,146,415 ریال
3,500,623 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,248,440
126,299,821,122 ریال
3,007,139 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
7,865,084
125,624,929,485 ریال
2,991,070 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
10,732,663
117,965,331,329 ریال
2,808,698 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
12,091,797
113,399,911,891 ریال
2,699,998 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
7,448,485
107,574,571,617 ریال
2,561,299 $
13
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
10,311,297
103,101,930,340 ریال
2,454,808 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
10,800,611
98,919,907,865 ریال
2,355,236 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
9,776,128
97,656,961,541 ریال
2,325,166 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
9,159,238
89,416,815,139 ریال
2,128,972 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
8,548,195
81,437,668,333 ریال
1,938,992 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
7,477,104
76,944,273,765 ریال
1,832,007 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
5,395,442
75,773,680,543 ریال
1,804,135 $
20
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
7,258,716
74,934,790,532 ریال
1,784,162 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
5,237,881
73,920,238,690 ریال
1,760,006 $
22
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,722,647
73,004,762,520 ریال
1,738,209 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,327,166
68,152,435,855 ریال
1,622,677 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,517,757
67,541,729,013 ریال
1,608,136 $
25
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,702,091
64,616,313,508 ریال
1,538,484 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
1,912,179
64,320,767,424 ریال
1,531,447 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
5,754,805
62,224,216,384 ریال
1,481,529 $
28
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
3,478,112
58,217,628,674 ریال
1,386,134 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
3,600,010
57,898,070,234 ریال
1,378,525 $
30
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
4,158,294
52,998,855,009 ریال
1,261,878 $
31
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
5,363,153
51,857,173,348 ریال
1,234,695 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
2,970,552
48,198,322,430 ریال
1,147,579 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
3,096,363
35,820,938,090 ریال
852,879 $
34
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,906,606
32,168,039,234 ریال
765,906 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
2,810,583
27,971,453,366 ریال
665,987 $
36
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
813,210
23,146,370,806 ریال
551,104 $
37
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
777,327
20,236,182,148 ریال
481,814 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48043110
کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده
549,150
19,250,830,778 ریال
458,353 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
1,458,087
15,509,845,021 ریال
369,282 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48043110
کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده
429,000
15,164,035,896 ریال
361,048 $
41
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
508,662
14,122,232,041 ریال
336,244 $
42
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
419,821
13,758,774,674 ریال
327,590 $
43
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
498,361
13,604,050,365 ریال
323,906 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48042100
كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق
434,094
12,909,289,914 ریال
307,364 $
45
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48043110
کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده
303,000
11,096,323,700 ریال
264,198 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
342,119
10,348,645,810 ریال
246,396 $
47
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
357,500
9,522,153,799 ریال
226,718 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
299,118
8,590,540,080 ریال
204,537 $
49
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48041100
کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق
318,214
8,162,992,110 ریال
194,357 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسيه
48010000
کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق
200,000
7,910,580,000 ریال
188,347 $
مجموع کل (ریال): 3,602,432,143,076
مجموع کل (دلار): 85,772,197