آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي يزدآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي يزد 26 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
7,803
45,398,799,420 ریال
1,080,924 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
70,028
40,266,642,917 ریال
958,730 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
299,638
30,313,603,040 ریال
721,752 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
270,939
25,077,843,848 ریال
597,092 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
148,689
13,654,379,292 ریال
325,104 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
124,615
11,454,284,310 ریال
272,721 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
103,424
10,781,134,950 ریال
256,694 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
122,737
10,470,357,540 ریال
249,294 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
5,070
8,379,272,346 ریال
199,506 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
39013000
کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي
72,000
6,616,710,000 ریال
157,541 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
16,875
6,615,489,160 ریال
157,512 $
12
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
52094200
پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم"، از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه، بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر.
17,758
6,397,333,758 ریال
152,317 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
52094200
پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم"، از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه، بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر.
13,781
6,235,300,965 ریال
148,460 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
38,900
5,559,121,200 ریال
132,360 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
11,600
3,587,010,642 ریال
85,405 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
31,426
2,919,058,747 ریال
69,501 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
35,000
2,796,733,710 ریال
66,589 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
3,068
2,488,686,894 ریال
59,254 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
950
2,092,520,166 ریال
49,822 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
52094200
پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم"، از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه، بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر.
6,690
1,952,964,791 ریال
46,499 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84261110
جرثق?ل­ها? سقف? ر?ل? رو? تک?ه­گاه ثابت، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? سوخت گذار? و سوخت بردار? راکتورها? هسته­ا?
4,060
1,728,242,250 ریال
41,149 $
22
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
20,051
1,672,115,048 ریال
39,812 $
23
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
7,900
1,411,814,784 ریال
33,615 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
1,054
432,376,818 ریال
10,295 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
84279090
ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر
2,250
408,307,200 ریال
9,722 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی یزد
ترکيه
85362030
کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
32
66,572,772 ریال
1,585 $
مجموع کل (ریال): 248,776,676,568
مجموع کل (دلار): 5,923,255