آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
برزيل
10059010
ذرت دامي
71,500,468
718,263,855,280 ریال
17,101,520 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
برزيل
10059010
ذرت دامي
56,225,545
526,853,936,288 ریال
12,544,141 $
مجموع کل (ریال): 1,245,117,791,568
مجموع کل (دلار): 29,645,661